Bygglovshandläggare / Byggnadsinspektör - Norrlands Yrkeshögskola

Norrlands Yrkeshögskola blir Lexicon Yrkeshögskola. Du flyttas nu till nya webbsidan.

Bygglovshandläggare / Byggnadsinspektör

BYGGLOV

Arbeta som Bygglovshandläggare/ Byggnadsinspektör

Nästa start januari 2025

Idag och under de kommande åren kommer det att vara en betydande efterfrågan av bygglovhandläggare på arbetsmarknaden. Bortsett från pensionsavgångar innebär den förändrade Plan- och bygglagen från 2010 att nya krav ställs på kommunerna, både när det gäller snabb handläggning och ökad kontroll över byggprocessen.

Ansökan är stängd

Öppen 240815-241115 

BYGGLOV

Arbetsuppgifter

Bygglovshandläggare kallas ibland även för Byggnadsinspektör. Kommuner arbetar olika. En del delar upp ett ärende från ansökan till beviljat bygglov som sköts av bygglovshandläggaren medan byggnadsinspektören arbetar med ärendet från byggstart till slutbesked. I andra kommuner har en och samma person hand om ärendet från start till slut och har då ibland titeln bygglovshandläggare och ibland byggnadsinspektör. 

Arbetsuppgifterna är bland annat handläggning av bygglov och tillsynsärenden enligt Plan- och bygglagen.
Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör håller ofta självständigt möten, där de som berörs av ett bygge träffas.

Bygglovshandläggare får besluta om kontrollplaner, sköter uppföljning, utövar tillsyn och utfärdar slutbevis samt att personen också ger information och rådgivning till allmänheten.

Jeanette Boström

Jeanette Boström

Kontaktperson och huvudlärare

Som Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör kommer du bl.a. att granska och bedöma ansökningar om bygglov, granska ritningar, ha tillsyn på byggarbetsplatser och ge råd och upplysningar om byggande. Efter 1 1/2-års studier har du mycket stora chanser att få ett arbete som är både stimulerande och utvecklande. Du kommer att få arbeta självständigt, ibland i team och träffa många människor i ditt yrke.

KURSPLAN

Vad du kommer lära dig

Undervisning:

Undervisningen sker på heltid och distans under 1,5 år med 8st träffar i Örnsköldsvik. Den studerande har tillgång till Office 365 under hela studietiden.

Undervisningen bygger på lärarledda lektioner via Teams 2-3 förmiddagar per vecka. All undervisning är synkron, vilket betyder att alla studerande ses samtidigt på schemalagda tider tillsammans med läraren. Då yrkesrollen kräver både självständigt arbete  och arbete i team så varieras även undervisningen med både självständiga arbeten och grupparbeten/inlämningsuppgifter.

 Kurser:

Byggnadsteknik, 30 yh-p

Kursens syfte och mål är att ge kunskap om byggteknik, stommar och vilka laster som påverkar grunder, väggar, bjälkslag och tak. Vidare ska de studerande besitta kännedom om byggandets process och byggnadskonstruktion, ritningsläsning och tolkning av byggtekniska ritningar. Vidare skall den studeranden ha goda kunskaper i vanligt förekommande byggnadsskador och orsaker till dessa, vanliga byggmaterials egenskaper och funktion samt besitta en förmåga att kunna redogöra för tekniska egenskaper och prestanda.

Bemötande och kommunikation, 20 yh-p

Kursens mål och syfte är att den studeranden skall ha kunskap om och förmåga att redogöra för grundläggande kommunikationsteorier, skriva fram samt förbereda och genomföra bygglovsärenden samt samråd. Därtill kunna kommunicera bygglovsärenden skriftligt och muntligt på svenska och engelska. Ha kunskap om konflikthantering samt identifiera lämpliga tillvägagångssätt i olika scenarier och konflikter som kan uppstå i rollen som bygglovshandläggare.

Kommunal och statlig förvaltning, 10 yh-p

Kursens mål och syfte är att den studerande skall kunna redogöra för den offentliga sektorns uppdrag kopplat till samhällsbyggnad samt känna till principerna för arbete i en politisk styrd organisation. Kursen skall ge den studerande kunskap i nämndernas arbete, rollen som tjänsteman i en politiskt styrd organisation samt förståelse för att beskriva och resonera kring personuppgiftslagen och sekretesslagen.

Plan- och bygglagen och bygglagstiftning, 50 yh-p

Kursens mål och syfte är att den studerande skall ha kunskap om och använda sig av Plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR), Fastighetsbildningslagen, Miljöbalken, Strandskydd samt annan relevant bygglagstiftning. Därtill kunna läsa och förstå detaljplaner, översiktsplaner, områdesbestämmelser samt kommunöversikt och redogöra för deras inbördes relation och hur processer att ta fram och förändra dessa.

Samhällsplanering, arkitektur, gestaltning, 30 yh-p

Kursen syfte och mål är att de studerande skall känna till, besitta förmågan att redogöra för och problematisera kring principerna för samhällsplanering och gestaltning samt kunna redogöra för arkitekturens roll och historia i stads- och samhällsbyggnad. Vidare skall den studerande ha god förståelse för den lokala kulturmiljöns betydelse samt ha kunskap om skillnader i förutsättningar för en stor och en lite kommun relaterat till samhällsbyggandet.

Hållbart byggande och miljölagstiftning, 20 yh-p

Kursen mål och syfte är att den studerande skall ha förmåga att redogöra för förutsättningar för en hållbar utveckling samt känna till och redogöra för relevant miljölagstiftning samt aktuella och relevanta miljömål skriva de vanligaste miljöklassningarna samt dess styrkor och svagheter. Vidare skall de studerande kunna problematisera kring energiläget i Sverige samt reflektera över nuläge och möjliga framtidsscenarier avseende energihushållning och energieffektivt byggande.

Bygglovsprocessen, 30 yh-p

Syfte och mål med kursen är att den studerande skall kunna beskriva och redogöra för en bygglovsprocess/bygglovsanmälans olika delar och resultat, såväl teoretiskt som praktiskt. Därtill ha förmåga att tillämpa relevant lagstiftning vid bedömningar, tex vid tillsyn. Vidare skall den studerande kunna förklara hur lagstiftning och rutiner påverkar handläggning och resultat av densamma.

Lärande i arbete 1 och 2, 35+55 yh-p

Efter LIA 1 skall den studerande kunna tillämpa sina kunskaper inom handläggning för att lösa uppgifter utifrån en given planering inom arbetsplatsens ordinarie verksamhet. Därtill kunna bemöta arbetskollegor, kunder och samarbetspartners i sin yrkesutövning, dokumentera, utvärdera och presentera sitt arbete mot avsedd mottagare. Kursen skall utveckla och förankra teoretiska och praktiska kunskaper i det vardagliga arbetet inom ramen för bygglovshandläggare.

Efter LIA 2 skall den studerande kunna tillämpa kunskaper för att lösa uppgifter av mer komplex karaktär, utifrån en given planering kunna bemöta arbetskollegor samt eventuella kunder och samarbetspartners med egna mandat till beslut om nästa steg. Vidare kunna dokumentera, utvärdera och presentera arbetet utifrån avsedd mottagares behov och önskemål samt beskriva vilka aktuella utvecklingsmetoder som används vid arbetsplatsen och hur arbete med krav- och kvalitetsarbete fungerar.

Examensarbete, 20 yh-p

Kursens syfte och mål är att den studerande skall tillämpa sig de teorier, kunskaper och färdigheter samt förmedlats under utbildningen, på ett givet problem eller teoretisk natur inom området. Den studerande skall självständigt kunna analysera och diskutera frågeställningar inom bygglovshandläggning, reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras resultat, dokumentera och presentera sitt arbete med krav på struktur, formalia samt språkhantering.
UTBILDNINGEN

Behörighet och urval

Antagningsprocessens 4 steg

1. Behörighet till yrkeshögskolan
2. Särskilda förkunskapskrav
3. Urvalsprocessen
4. Slutgiltig bedömning

Antaningsprocessen startar när ansökan registreras. Ansökan sker i ett webbformulär.

1. Behörighet till yrkeshögskolan

Behörighet till yrkeshögskolan. Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan här.

Som sökande kan du åberopa reell kompetens och då genomför skolan en kompetensbedömning.
Skriv ut dokumentet ”Reell kompetens Bygglovshandläggare” fyll i denna och ladda upp den i antagningssystemet.

Läs mer om reell kompetens här.

2. Särskilda förkunskapskrav

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:
-Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.
-Teknik 1 eller Bygg och anläggning 1.

3. Urvalsprocessen

Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval genomföras bland behöriga sökande. De poäng de sökande sammanlagt har anger i vilken ordning sökande erbjuds plats på utbildningen.

Poäng ges genom:

-Betyg. (Matematik 2, Svenska 2, Svenska som andraspråk 2, Teknik 1, Bygg och anläggning 1, Bygg och anläggning 2)
-Särskilt prov. (Svenska ord- och läsförståelse, grundläggande teknik och byggteknik, grundläggande datoranvändning)

4. Slutgiltig bedömning

Antagningsbesked skickas ut under första veckan i december. Sökande erbjuds plats enligt poäng i urvalet med högst poäng först osv. Reserver antas löpande, vissa gånger så långt in som ett par veckor efter utbildningen startat.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar studielån hos CSN. Studerande bekostar resor och boende vid platsträffarna i Örnsköldsvik.

>> Läs mer här om studiemedel här.

DIPLOM

Examen

Examensbevis

När du fullföljt utbildningen får du en Yrkeshögskoleexamen. Du erhåller ett examensbevis, ett betygsdokument som visar dina betyg i samtliga kurser.