Digital utbildningsproducent

DIGITAL

Arbeta som Digital utbildningsproducent

Nästa start hösten 2022

Efterfrågan efter producenter för digitalt lärande har kraftigt växt under det senaste året och fortsätter att växa framåt. Att arbeta som digital utbildningsproducent innebär att producera olika former av digitala utbildningslösningar. Det kan till exempel vara e-Learning, film, webb, poddar, spel, appar etcetera. Ofta handlar det om attityds- och beteendeförändringar med mål som till exempel nöjdare kunder, öka försäljningen, minska fel i produktion, efterleva lagen, minska antalet supportärenden eller andra utamningar. 

Utbildningen är framtagen tillsammans med Lexicon Yrkeshögskola.

Lexicon Yrkeshögskola

Ansökan är stängd.

Ansökan öppnas inom kort.

DIGITAL

Arbetsuppgifter

Som digital utbildningsproducent jobbar du med att, självständigt och i samarbete med andra, planera och producera digital utbildning. I arbetet ingår uppgifter som utbildningsdesign, manusarbete, produktion i olika författarverktyg, film- och ljudinspelning samt redigering etcetera. Målet är att göra skillnad genom digital utbildning som når ut, berör, engagerar och förändrar.

Johanna Eriksson

Johanna Eriksson

Kontaktperson

UTBILDNINGEN

Behörighet och urval

Antagningsprocessens 3 steg

1. Behörighet till yrkeshögskolan
2. Urvalsprocessen
3. Slutgiltig bedömning

Antaningsprocessen startar när ansökan registreras. Ansökan sker i ett webbformulär.

1. Behörighet

Behörighet till yrkeshögskolan. Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan här.

Reell kompetens – Som sökande kan du åberopa reell kompetens och då genomför skolan en kompetensbedömning. Skriv ut dokumentet ”Reell kompetens Digital utbildningsproducent” fyll i denna och ladda upp den i antagningssystemet.

Läs mer om reell kompetens här.

2. Urvalsprocess

Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval genomföras bland behöriga sökande.

-Särskilt prov.

3. Slutgiltig bedömning

Antagningsbesked skickas ut i slutet på juni.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar studielån hos CSN.

>> Läs mer här om studiemedel här.

KURSPLAN

Vad du kommer lära dig

Undervisningen sker på heltid och distans under 1 år och 3 veckor med 6 st träffar i Stockholm. Den studerande har tillgång till Office 365 under hela studietiden.

Introduktion till yrket Digital utbildningsproducent, 25 yh-p

Kursens syfte och mål är att ge kunskap om vad digitalt lärande är, branschkunskap – yrkesroller och arbetsuppgifter, aktörer, omvärldsbevakning och nätverk. Samt förmedla kunskap om verktyg och system. 

Kravställning av digitalt lärande, 15 yh-p

Kursens mål och syfte är att den studerande skall ha kunskap om metoder och rutiner för kravställning. Målgruppsanalys och målgruppsanpassning. Förutsättningar för kompetensutveckling i vardagen. Formulera syfte, effektmål och kunskapsmål. Uppföljning och effektmätning. Teknik och avgränsningar. Användbarhet och tillgänglighet enligt webbdirektivet. Tillsätta projektgrupp och roller i projekt samt tidsestimering och budget. I kursen ingår även en workshop med case och rollspel där eleven får öva på att kravställa och upprätta en kravspecifikation för digitalt lärande.

Manusproduktion, 20 yh-p

Kursens mål och syfte är att den studerande skall lära sig om processer, metoder och rutiner för manusproduktion. Skriva för digitalt lärande och hålla kreativa workshops. Strukturera information och konstruera frågor för test och certifieringar. 

Pedagogik och digitalt lärande, 25 yh-p

Kursens mål och syfte är att den studerande skall ha kunskap om hur den studerande skapar och designar pedagogiska koncept och upplägg så att utbildningen leverarar mot uppsatta mål samt motiverar deltagaren att vilja genomföra utbildningen. 

Praktiskt projektledning och att arbeta i projekt, 20 yh-p

Kursens syfte och mål är att de studerande skall känna till processer, metoder, roller samt rutiner för projektledning och praktiskt arbete i projekt. Den studerande får öva på att planera, tidsestimera, leda, samarbeta, problemlösa, kvalitetssäkra och utvärdera samt följa upp digitalt lärandeprojekt inom budget.

Produktion, 65 yh-p

Kursen mål och syfte är att den studerande skall ha förmågan och kunskapen inom: 
– Processer, metoder och rutiner för produktion
– Fotografera och bildbehandla i Photoshop
– Illustrera vektorgrafik i Illustrator
– Känna till: HTML, CSS, JavaScript och SCORM
– Filma med mobilkameran
– Filma och redigera film i Premiere
– Spela in och redigera speaker och podcast i Audio
– Lär dig hålla Webbinarier med hjälp av Teams och Zoom
– Producera digitalt lärande och test i författarverktygen Storyline och Lectora
– Kvalitetssäkra, utvärdera och följa upp digitalt lärande
– System för distribution, hosting, administration och
uppföljning

Lärande i arbete 40 yh-p

Kursen LIA ska genomföras inom verksamhetsområdet Digital utbildningsproducent. Kursens syfte är att den studerande skall utveckla kunskap om yrkesområdet samt omsätta kunskaper, färdigheter och kompetenser erhållna vid utbildningen till praktiskt arbete.

Kursen omfattar produktion av webbutbildningar, inkluderat film, podcast, test och egenproducerat digitalt lärande. 

Examensarbete, 25 yh-p

Producera en webbutbildning inkluderat film, podcast och test. Blocket avslutas med en redovisning av ett egenproducerat
digitalt lärande.

DIPLOM

Examen

Examensbevis

När du fullföljt utbildningen får du en Yrkeshögskoleexamen. Du erhåller ett examensbevis, ett betygsdokument som visar dina betyg i samtliga kurser.