Digital utbildningsproducent

DIGITAL

Arbeta som Digital utbildningsproducent

Nästa start hösten 2022

Efterfrågan på producenter för digitalt lärande har kraftigt växt under det senaste året och fortsätter att växa framåt. Att arbeta som digital utbildningsproducent innebär att producera olika former av digitala utbildningslösningar. Det kan till exempel vara e-Learning, film, webb, poddar, spel, appar etcetera. Ofta handlar det om attityds- och beteendeförändringar med mål som till exempel nöjdare kunder, öka försäljningen, minska fel i produktion, efterleva lagen, minska antalet supportärenden eller andra utmaningar.

Utbildningen är framtagen tillsammans med Lexicon Interactive.

Lexicon Yrkeshögskola

Ansökan är stängd.

 

DIGITAL

Arbetsuppgifter

Som digital utbildningsproducent jobbar du med att, självständigt och i samarbete med andra, planera och producera digital utbildning. I arbetet ingår uppgifter som utbildningsdesign, manusarbete, produktion i olika författarverktyg, film- och ljudinspelning samt redigering etcetera. Målet är att göra skillnad genom digital utbildning som når ut, berör, engagerar och skapar förändring.

Johanna Eriksson

Johanna Eriksson

Kontaktperson

UTBILDNINGEN

Behörighet och urval

Antagningsprocessens 3 steg

1. Behörighet till yrkeshögskolan
2. Urvalsprocessen
3. Slutgiltig bedömning

Antagningsprocessen startar när ansökan registreras. Ansökan sker i ett webbformulär.

1. Behörighet

Behörighet till yrkeshögskolan. Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan här.

Reell kompetens – Som sökande kan du åberopa reell kompetens och då genomför skolan en kompetensbedömning. Skriv ut dokumentet ”Reell kompetens Digital utbildningsproducent” fyll i denna och ladda upp den i antagningssystemet.

Läs mer om reell kompetens här.

2. Urvalsprocess

Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval genomföras bland behöriga sökande.

-Särskilt prov.

3. Slutgiltig bedömning

Antagningsbesked skickas ut under vecka 26, dock senast 1 juli.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar studielån hos CSN.

>> Läs mer här om studiemedel här.

KURSPLAN

Vad du kommer lära dig

Undervisningen sker på heltid och distans under 1 år och 3 veckor med 6 st träffar i Stockholm. Den studerande har tillgång till Office 365 under hela studietiden.

Introduktion till yrket Digital utbildningsproducent, 25 yh-p

Kursens syfte och mål är att ge kunskap om vad digitalt lärande är, branschkunskap – yrkesroller och arbetsuppgifter, aktörer, omvärldsbevakning och nätverk. Kursen syftar även till att förmedla grundläggande kunskap om verktyg och system som används inom branschen.

Kravställning av digitalt lärande, 15 yh-p

 För att man ska lyckas med ett projekt eller en uppgift, gäller det att veta vad beställaren vill ha, samt vad leverantören ska producera/leverera. Därför använder man sig av så kallad kravställning (även kallad kravspecifikation eller endast krav). En kravställning är till god hjälp när man ska avgränsa och utvärdera/mäta ett projekt. Kursen syftar till att ge dig en inblick i olika typer av kravställning man kan stöta på inom branschen, samt ge en förståelse för och tillfällen att öva på att förstå och ta fram krav för digitalt lärande.

Manusproduktion, 20 yh-p

Manuset är en oumbärlig del av processen att skapa digital utbildning. Som digital utbildningsproducent kommer du att få ta del av mängder av manus och ibland även skriva själv. Kursen syftar till att ge dig en god inblick i processen att ta fram manus, både självständigt och tillsammans med beställare/kollegor. Under kursen arbetar du med att ta fram ett eget manus, samt ge konstruktiv återkoppling på andras, vilket ger dig gott om tillfällen att öva på alla de delar som ingår i manusprocessen.

Pedagogik och digitalt lärande, 25 yh-p

Hur lär vuxna? Hur uppnår man attityd-, beteendeförändringar och kunskapsförflyttningar när utbildningen sker digitalt och/eller på distans? Vilka förutsättningar finns för vuxnas kompetensutveckling i vardagen? Under den här kursen får du lära dig hur lärande fungerar och hur du skapar och designar pedagogiska koncept och upplägg så att utbildningen levererar mot uppsatta mål, samt motiverar deltagaren att vilja genomföra utbildningen.

Praktisk projektledning och att arbeta i projekt, 20 yh-p

Hur gör man när man ska ta fram en digital utbildning? Utveckling av digitala utbildningar sker idag nästan uteslutande i projektform. Inom branschen används mängder av metoder, rutiner, former och system för dessa projekt. Kursen syftar till att ge dig en orientering om olika typer av projekt, samt att ge rikligt med tillfällen på att öva på de olika moment/arbetsuppgifter som kan finnas inom ramen för ett projekt. Kunskaper om projektledning är också till gott stöd för den utbildningsproducent som i sitt kommande yrkesliv får i uppdrag att helt själv ta fram en digital utbildning.

Produktion, 65 yh-p

Hur går det till när det är dags för produktion? Vem gör vad och hur gör man? För att kunna producera material för digitalt lärande behöver du känna till och öva dig i flertalet verktyg, system och tekniker. Kursen syftar till att ge dig rikliga tillfällen att öva på att producera material för digitalt lärande och att ge en introduktion till ett antal olika verktyg, system-och tekniker som används inom branschen. Du får även lära dig att tidsestimera, koppla tillgänglighetskrav och hur du kan kvalitetsgranska ditt producerande.

Lärande i arbete 40 yh-p

Under kursen Lärande i arbete (LIA)omsätter du de teoretiska och praktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som du tillägnat dig och övat på i skolan, i det verkliga arbetslivet, under handledning. Du får också möjlighet att lära känna branschen ytterligare, knyta kontakter och bygga på ditt yrkesnätverk. Målet är att du efter avslutad LIA ska vara förberedd för yrkets arbetsuppgifter, samt för att självständigt och i samarbete med andra kunna planera för och produceradigital utbildning. Du ska också ha producerat en digital utbildning eller en del av en utbildning.

Examensarbete, 25 yh-p

Syftet med kursen och själva examensarbetet är att du ska tillämpa de teorier, kunskaper och färdigheter som förmedlats under utbildningen, för att producera en digital utbildning. Du ska dessutom efter slutförd och godkänd utbildning ha möjligheten till att ha ett arbetsprov med dig ut till ditt nya yrke. I branschen är det nämligen vanligt  att arbetsprover efterfrågas i olika sammanhang, till exempel i anställningsprocesser, i upphandlingar och inför beställningar/avtal.
Blocket avslutas med en inlämning och muntlig redovisning av egenproducerad digital utbildning, samt en skriftlig rapport om denna. Du ska också ge muntlig återkoppling på minst en klasskamrats arbete.

DIPLOM

Examen

Examensbevis

När du fullföljt utbildningen får du en Yrkeshögskoleexamen. Du erhåller ett examensbevis, ett betygsdokument som visar dina betyg i samtliga kurser.