Miljö- och drifttekniker, vatten och avlopp

DRIFT

Arbeta som Miljö- och drifttekniker, vatten och avlopp

Nästa start hösten 2023

Efterfrågan efter miljö- och drifttekniker är stor. Infrastrukturen inom de kommunala vatten och avloppssystemen är föråldrad och nya utmaningar gällande klimat och miljö innebär att stora investeringar kommer att behöva göras. Ett hinder mot att genomföra insatserna är att hittills har yrkeskompetensen inte funnits eftersom det inte funnits någon utbildning. 

Ansökan öppen!

Ansökan stänger 15 maj.

 

 

DRIFT

Arbetsuppgifter

Som miljö- och drifttekniker arbetar du med drift av anläggningar inom reningsverk, ledningsnät och vattenverk. Har kunskap i de lagkrav som påverkar arbetet med vatten och avlopp. Planerar arbete kopplat till resurser och underhållsplaner och utför dokumentation enligt de krav som ställs. Du utför besiktning, felsökning, service och underhåll och använder de digitala system som nyttjas i processen. 

Johanna Eriksson

Johanna Eriksson

Kontaktperson

UTBILDNINGEN

Behörighet och urval

Antagningsprocessens 3 steg

1. Behörighet till yrkeshögskolan
2. Urvalsprocessen
3. Slutgiltig bedömning

Antaningsprocessen startar när ansökan registreras. Ansökan sker i ett webbformulär.

1. Behörighet

Behörighet till yrkeshögskolan. Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan här.

Saknar du behörighet?

Som sökande kan du även åberopa reell kompetens och då genomför skolan en kompetensbedömning. Fyll i blanketten ”Reell kompetens Miljö- och drifttekniker, vatten och avlopp” genom att skriva vad du saknar och vad du har för andra arbetslivserfarenheter/utbildningar/kurser. Bifoga också de intyg/betyg som du har som styrker detta.

2. Urvalsprocess

Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval genomföras bland behöriga sökande.

-Särskilt prov

3. Slutgiltig bedömning

Antagningsbesked skickas ut under vecka 23, dock senast 9 juni.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar studielån hos CSN.

>> Läs mer här om studiemedel här.

Reell kompetens

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men att du fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på något annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsbetyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i  vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat /studerat.

 

 

KURSPLAN

Vad du kommer lära dig

Utbildningen är på totalt 210 Yh-poäng. 5Yh-poäng är lika med 1 vecka.

Undervisningen sker på heltid och distans under 1 år med 6 st träffar i Umeå.

Undervisning 2-3 halvdagar/vecka via Teams. Den studerande har tillgång till Microsoft 365 under hela studietiden.

Anläggnings- och processkunskap, 25 yh-p

,Kursens mål är att ge en introduktion till yrkesområdet och förmedla kunskaper i vattnets väg genom processen, spillvattnets väg genom – processen samt uppbyggnad och funktion hos olika anläggningar inom ledningsnät.

Kursen omfattar följande delar:
– Vattenverk
Ytvattnets och grundvattnets reningsprocess.
Vattenverkets delar avseende mekanisk rening, biologisk rening och kemisk rening.
Processutrustning; uppbyggnad och funktion, underhåll och reparation kopplat till ekonomi, ergonomi, säkerhet och arbetsmiljökrav.

– Reningsverk
Reningsverkens uppbyggnad och funktion; mekanisk rening, biologisk rening, kemisk rening. Spillvattnets väg från hushåll och industri till reningsverken. Processutrustning; uppbyggnad och funktion, underhåll och reparation kopplat till ekonomi, ergonomi, säkerhet och arbetsmiljökrav.

– Ledningsnät
Ledningsnätens uppbyggnad och funktion; rörnät, ventiler, brandposter, avluftningsventil, spolposter, avtappning och tryckstegring.
Uppbyggnad och funktion vid olika typer av anläggningar inom avloppsledningsnätet; pumpar, backventiler, spolpunkter, tryckspillsventil, självfallsledningar och trycksatta ledningar.
Uppbyggnad och funktion vid olika typer av anläggningar inom dagvattenanläggningar; pumpar, tryckspillsventil, självfallsledningar och trycksatta ledningar.
Reparation och motionering av ventiler.
Materialkännedom inom ramen för Va-nätet.
Reparation och anslutning av rörledningar i; gråjärn, segjärn, betong och olika typer av plaströr kopplat till ekonomi, ergonomi, säkerhet och arbetsmiljökrav.
Hur olika kombinationer av rörmaterial påverkar varandra.

Besiktning och reparationer, 25 yh-p

Kursens mål är att förmedla kunskaper om felsökning, åtgärder, besiktning och driftsättande av lågtrycksanläggningar.

Kursen omfattar följande delar:
Felsökning av lågtrycksanläggningar (LTA/LPS)
Säkerställande av att aktuell utrustning på ett korrekt sätt är frånkopplad från samtliga kraftkällor vid arbete i lågtrycksanläggningen.
Driftsättande och besiktning av lågtrycksanläggningar.
(LTA/LPS) efter protokoll i kundanslutningar till befintligt Va-nät.
På ett korrekt sätt byta eller reparera pumpar.
Säker och korrekt hantering av redskap, verktyg, maskiner och instrument.
Säkert och korrekt underhåll av redskap, verktyg, maskiner och instrument.
Säkert och korrekt användande av rätt säkerhetsutrustning för uppdraget.

Felsökning, 20 yh-p

Kursens mål är att förmedla kunskaper i att genomföra felsökning i anläggningen.

Kursen omfattar följande delar:
Olika typer av fel som kan uppstå i systemen.
Utföra systematisk felsökning, utreda problem och driftsavvikelser samt ta fram
grundorsaksanalyser och förstå felens konsekvenser.
Redogöra för olika typer av fel som kan uppstå.
Hantera och läsa av mätinstrument och mätmetoder för felsökning med hjälp av
driftsdata och trender.
Redogöra för olika metoder och verktyg för spårning och felsökning.
Läsa och följa ledningskartor vid läckagesökning.
Redogöra för de vanligaste symbolerna på ledningskartor. Utföra systematisk felsökning.
Utföra läcksökning och lokalisera läckan och vid behov med hjälp av korrelator och markmikrofon.
Bedömning av fel i form av akut karaktär eller underhållsnivå.
Beskriva hur riskbedömningar och arbete utifrån arbetsmiljölagstiftningen,
livsmedelslagstiftning och miljölagstiftning genomförs inför varje arbetsmoment.
Dokumentation avseende planering, genomförande och uppföljning.
Beställa reservdelar, extraresurser m.m. för att kunna åtgärda fel som upptäcks vid felsökning.

Lagkrav, 25 yh-p

Kursens mål är att förmedla kunskaper om de lagar och krav som reglerar branschen.

Kursen omfattar följande delar:
Miljölagar och miljöföreskrifter som påverkar arbetet med vatten och avlopp.
Hantering av säkerhetsblad och kemikalieblad. Riskbedömning i förhållande till aktuella lagkrav.
Arbetsmiljöföreskrifter som reglerar arbetet.
Riskbedömning inför respektive arbetsmoment.
Livsmedelsföreskrifter.
Säkerhetslagstiftning.
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).
Allmänna bestämmelser VA (ABVA).

Automation, 25 yh-p

Kursens mål är att få grundläggande kunskaper om automationssystemets uppbyggnad och en förståelse i hur styrsystem i vattenverk fungerar. Fördjupade kunskaper om olika funktioner hos givare samt hur automationssystem kan bidra till ökad kvalitet och säkerhet samt förståelse för hur funktion i vattenverk kan upprätthållas vid strömbortfall samt för hur frekvensomformare fungerar. 

Kursen omfattar följande delar:

-Grundläggande uppbyggnad av Automationssystemet. Funktioner och olika typer av givare. Hur ekonomi, kvalitet och hälsa kan säkerställas med hjälp av förreglingar. Hur larmgränser bör sättas för att upprätthålla hög produktkvalitet.

-Funktioner och olika typer av frekvensomformare och när de är lämpliga att använda, vilka driftstörningar som kan uppstå i en frekvensomformare och vad som behöver beaktas vid användning av frekvensomformare.

– Uppbyggnad och funktion av PLC och när de är lämpliga att användas och  vilken koppling PLC har med ett övervakningssystem.

– Uppbyggnad och funktion av UPS och när de är lämpliga att användas samt hur en funktionskontroll av UPS kan utföras.

– Funktioner och exempel på reservkraft, hur den kan dimensioneras för en anläggning och när den är nödvändig.

 

 

Drift och underhåll, 20 yh-p

Kursens mål är att förmedla kunskaper om service och underhåll av vatten- och avloppsanläggningar.

Kursen omfattar följande delar:
Utföra service och underhåll genom driftövervakning av processutrustning och flöden samt analys av driftkurvor.
Tolka flödesscheman.
Utförande av rondering i anläggningen enligt gällande rutiner.
Utföra riskbedömningar och arbete utifrån arbetsmiljölagstiftning, livsmedelslagstiftning, säkerhetslagstiftning, säkerhetslagstiftning samt miljölagstiftning.
Nyttja datorbaserad teknik för dokumentation av planering och genomförande samt uppföljning av underhåll och service på anläggningar.
Utföra vattenprover.
Provtagning utifrån gällande krav och rutiner.
Analysera prover i enlighet med laborationsprotokoll samt dokumentation och rapportering av provsvar enligt gällande rutiner.
Redogöra för de tillåtna gränsvärdena på anläggningens utgående vatten enligt gällande miljö- och myndighetskrav.
Rutiner kring anmälan om utgående vatten överstiger tillåtna gränsvärden samt rutiner för att göra anmälan.
Hantera yrkesspecifika redskap, verktyg, maskiner och säkerhetsutrustning.
Underhåll av utrustning.
Val av rätt säkerhetsutrustning vid arbete och handhavande på korrekt sätt.

Lärande i arbete, 55 yh-p

Kursens mål är att den studerande ska omsätta erhållna kunskaper praktiskt i en skarp
arbetsmiljö samt att skapa och bygga kontakter med arbetslivet som ger goda möjligheter till framtida arbete.

Lärande i arbete med inriktning mot att ge kännedom om branschens arbetsmiljö och
arbetssätt vid arbete i reningsverk, vattenverk och med ledningsnät. Det innefattar
processkunskap, service och underhåll, felsökning, lagkrav, planering, problemlösning,
dokumentation samt besiktning och reparationer.

Respektive studerandes LIA-plats kan komma att variera innehållsmässigt utifrån de olika anläggningarnas utformning och behov.

Examensarbete, 15 yh-p

Kursens mål är att den studerande ska tillämpa de teorier, kunskaper och färdigheter som förmedlats under utbildningen, på ett givet problem av praktisk eller teoretisk natur inom området.

Efter kursen ska den studerande:
Självständigt, inom givna ramar, kunna analysera och diskutera frågeställningar, samt hantera problem och utmaningar som uppstår i vatten och avloppsanläggningar.
Kunna reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras resultat.
Kunna dokumentera och presentera sitt arbete, för en given målgrupp, med krav på struktur, formalia och språkhantering.
Den studerande kan välja att, under särskild handledning, genomföra examensarbetet på engelska.

DIPLOM

Examen

Examensbevis

När du fullföljt utbildningen får du en Yrkeshögskoleexamen. Du erhåller ett examensbevis, ett betygsdokument som visar dina betyg i samtliga kurser.