Miljö- och drifttekniker, vatten och avlopp - Norrlands Yrkeshögskola

Norrlands Yrkeshögskola blir Lexicon Yrkeshögskola. Du flyttas nu till nya webbsidan.

Miljö- och drifttekniker, vatten och avlopp

DRIFT

Arbeta som

Miljö- och drifttekniker,

vatten och avlopp

Nästa start, augusti 2024. Ansökan öppen 240215 - 240515

Vatten – vårt viktigaste livsmedel!
Vill du bidra till en hållbar framtid med rent dricksvatten till alla samt ett säkert omhändertagande av vårt avloppsvatten? Som Miljö- och drifttekniker har du en mycket viktig roll i denna komplexa process.

Efterfrågan efter Miljö- och drifttekniker är stor. Infrastrukturen inom de kommunala vatten och avloppssystemen är föråldrad och nya utmaningar gällande klimat och miljö innebär att stora investeringar kommer att behöva göras.

ANSÖKAN STÄNGD
Öppen 20240215 – 20240515

DRIFT

Arbetsuppgifter

Som miljö- och drifttekniker arbetar du med drift av anläggningar inom reningsverk, vattenverk och ledningsnät. Du arbetar efter rutiner och planer samt de avvikelser som uppstår. Du har kunskap i de lagkrav som påverkar arbetet med vatten och avlopp. Du planerar arbete kopplat till resurser och underhållsplaner samt utför dokumentation enligt de krav som ställs. Du utför besiktning, felsökning, service och underhåll samt använder de digitala system som nyttjas i processen.

Arbetet som drifttekniker är ansvarsfullt, självständigt och omväxlande. Det är en fördel i yrket om du är intresserad av teknik-, miljö- och arbetsmiljöfrågor samt har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande, flexibel och initiativtagande. 

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:
Drifttekniker inom reningsverk
Drifttekniker inom vattenverk
Drifttekniker inom ledningsnät

UTBILDNINGEN

Behörighet och urval

Antagningsprocessens 3 steg

1. Behörighet till yrkeshögskolan
2. Urvalsprocessen
3. Slutgiltig bedömning

Antagningsprocessen startar när ansökan registreras. Ansökan sker via yh-antagning.se, följ länk högre upp på sidan.

Läs instruktionerna på antagningssidan noggrant och följ dem så du skickar in rätt dokument. Vi har ingen koppling till antagning.se och har alltså inte tillgång till någons betyg. Du måste själv se till att du har de dokument du behöver för att visa din behörighet. Saknar du dina gymnasiebetyg kontaktar du din gamla skola eller kommunens arkiv. 

1. Behörighet till yrkeshögskolan

Grundläggande behörighet har den som har en gymnasieexamen. Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan här.

Saknar du grundläggande behörighet men menar att du anskaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt kan du åberopa reell kompetens. Då genomför skolan en kompetensbedömning utifrån din kompetenskartläggning som du bifogat ansökan. Kompetenskartläggning gör du genom att noggrant fylla i blanketten ”Reell kompetens Miljö- och drifttekniker, vatten och avlopp” genom att skriva vad du saknar och vad du har för andra arbetslivserfarenheter/utbildningar/kurser som gett dig motsvarande kunskaper. Bifoga också de intyg/betyg som styrker det du hänvisar till i blanketten.

2. Urvalsprocessen

Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval genomföras bland behöriga sökande. De poäng de sökande sammanlagt har anger i vilken ordning sökande erbjuds plats på utbildningen.

Poäng ges genom:

-Särskilt prov. (Svenska ord- och läsförståelse, grundläggande teknik och byggteknik, grundläggande datoranvändning)

3. Slutgiltig bedömning

Antagningsbesked skickas ut under första veckan i juni. Sökande erbjuds plats enligt poäng i urvalet med högst poäng först osv. Reserver antas löpande, vissa gånger så långt in som ett par veckor efter utbildningen startat.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar studielån hos CSN. Studerande bekostar resor och boende vid platsträffarna i Umeå.

>> Läs mer här om studiemedel här.

Reell kompetens

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

Reell kompetens betyder att du menar att du har de kunskaper som krävs, men att du fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på något annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsbetyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i  vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat /studerat. Beskriv arbetsuppgifter/kursinnehåll nogrannt så vi kan se vad det är du kan.

Fyll i blanketten ”Reell kompetens Miljö- och drifttekniker, vatten och avlopp” genom att skriva vad du saknar och vad du har för andra arbetslivserfarenheter/utbildningar/kurser och beskriv dem noggrant.

 

KURSPLAN

Vad du kommer lära dig

Utbildningen är på totalt 210 Yh-poäng. 5Yh-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier.

Undervisningen sker på heltid och distans under 1 år med 6 st träffar i Umeå.

De fysiska träffarna varar 2-3 dagar vardera och berör olika moment i utbildningen. Dessa träffar är mycket viktiga att delta på då vissa moment endast tas upp/visas/övas på endast vid dessa tillfällen.

Lärarledd undervisning 2-3 halvdagar/vecka via Teams. Den studerande har tillgång till Microsoft 365 under hela studietiden.

Anläggnings- och processkunskap, 40YHp

Efter fullgjord kurs har du fördjupad kunskap i anläggnings- och processkunskap inom VA-verk (vattenverk, reningsverk) och ledningsnät. Du kan beskriva vattnets väg genom processerna och hur olika reningsprocesser fungerar. Du kan också redogöra för funktion hos olika typer av processutrustning. Vidare kan du redogöra för hur man tar om hand om restprodukter som rens och slam och förstår viktiga skillnader och krav i olika VA-anläggningar.

Praktisk anläggningskunskap, 25YHp

Efter fullgjord kurs har du kunskaper om hur en lågtrycksanläggning (LTA/LPS) är uppbyggd och fungerar samt när dessa är lämpliga att använda för transport av avloppsvatten. Du har också fördjupade kunskaper i att tyda, förstå och använda funktionsbeskrivningar och driftkort för en VA-anläggning, både vid normal drift och vid driftstörningar. Vidare har du kunskaper om vilka parametrar som kan justeras för driftoptimeringar av en VA-anläggning. Du har, efter fullgjord utbildning, fördjupade kunskaper om kopplingen mellan automation och anläggningsfunktion samt vilka parametrar som kan justeras vid driftoptimering.

Felsökningsmetodik, 20 YHp

Efter fullgjord kurs har du fördjupade kunskaper om vad som är ett fel, hur det kan uppstå och hur utredning av orsaken till felet kan utföras på ett systematiskt sätt samt genom detta kunna finna rätt åtgärd. Vidare har du färdigheter i hur avvikelser behöver dokumenteras och kommuniceras.

Lagkrav, 20YHp

Efter fullgjord kurs har du grundläggande kunskaper om de krav som styr och reglerar arbete inom VA. Du har fördjupade kunskaper om de lagar och föreskrifter som reglerar dricksvattenproduktion och utsläpp av avloppsvatten. Du kan förklara deras innebörd och beskriva deras påverkan i olika arbetsmoment. Vidare har du grundläggande kunskaper om innebörden av offentlighetsprincipen samt förståelse för vilken roll tillsynsmyndigheter har.

Automation, 20YHp

Efter fullgjord kurs har du grundläggande kunskaper om automation och  en djupare förståelse i hur styrsystem i VA-verk fungerar. Du har fördjupade kunskaper om olika funktioner hos givare samt hur automationssystem kan bidra till ökad kvalitet och säkerhet. Vidare har du förståelse för hur funktion i VA-verk kan upprätthållas vid strömbortfall samt för hur frekvensomformare fungerar.

 

Drift och underhållsrutiner, 15YHp

Efter fullgjord kurs har du fördjupade kunskaper i hur drift och underhåll av vattenverk och reningsverk planeras och utförs. Du har förståelse för hur driftövervakning, förebyggande underhåll och reparation med stöd av olika typer av dokumentation och teknisk utrustning kan utföras. Du kan ta dricksvattenprover, utvärdera analysresultat, samt vidta eventuella åtgärder utifrån rutiner och myndighetskrav. Vidare har du färdigheter i att bedöma olika reningsstegs funktioner utifrån förväntad reduktion av föroreningar. Du har även fått utbildning i allmän elsäkerhet som krävs för arbete i VA-anläggningar.

Lärande i arbete (LIA), 55YHp

Kursens mål är att du ska omsätta erhållna kunskaper praktiskt i en skarp arbetsmiljö samt att skapa och bygga kontakter med arbetslivet som ger goda möjligheter till framtida arbete.

Lärande i arbete med inriktning mot att ge kännedom om branschens arbetsmiljö och arbetssätt vid arbete i reningsverk, vattenverk och med ledningsnät.
Under LIA kommer du genomföra minst en riskanalys.

Respektive studerandes LIA-plats kan komma att variera innehållsmässigt utifrån de olika anläggningarnas utformning och behov. Varje suderande söker själv sin LIA-plats, skolan finns som stöd.

Examensarbete, 15 YHp

Kursens mål är att du ska tillämpa de teorier, kunskaper och färdigheter som förmedlats under utbildningen, på ett givet problem av praktisk eller teoretisk natur inom området.

Efter kursen ska du:
Självständigt, inom givna ramar, kunna analysera och diskutera frågeställningar, samt hantera problem och utmaningar som uppstår i vatten och avloppsanläggningar.
Kunna reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras resultat.
Kunna dokumentera och presentera ditt arbete, för en given målgrupp, med krav på struktur, formalia och språkhantering.

DIPLOM

Examen

Examensbevis

När du fullföljt utbildningen får du en Yrkeshögskoleexamen. Du erhåller ett examensbevis, ett betygsdokument som visar dina betyg i samtliga kurser.

Johanna Eriksson

Johanna Eriksson

Kontaktperson