Om ansökan - Norrlands Yrkeshögskola

Norrlands Yrkeshögskola blir Lexicon Yrkeshögskola. Du flyttas nu till nya webbsidan.

Om ansökan

Här hittar du information om hur du ansöker till våra olika utbildningar, finansiering samt information om behörighet och de urval vi gör.

Ansökningsprocessen

Norrlands Yrkeshögskola använder sig av YH-antagning.se för att ta emot och registrera ansökan. För att göra en ansökan skapar du först ett konto och därefter registrerar du din ansökan. Länk till ansökan finns också på varje utbildnings startsida.

För att skolan skall kunna genomföra en korrekt bedömning av dina betyg och meriter behöver du skicka in ett antal dokument. Dessa dokument (betyg, arbetsintyg samt övrig dokumentation som du önskar åberopa) laddar du upp i webbformuläret. Tänk på läsa på hur urvalsprocessen ser ut under den utbildning som du är intresserad av så att du inte missar kvalifikationer som ger meritering.

När du lämnat in din ansökan kommer du få en bekräftelse på detta och senare att antagningsbesked där du tackar Ja eller Nej.

I det fall du har utländska betyg och söker en utbildning vid Norrlands Yrkeshögskola behöver du få dina betyg från gymnasium (eventuellt även högskola vid särskilda förkunskapskrav) bedömda i vad de motsvarar i Sveriges utbildningssystem. Detta för att vi ska ha möjlighet att behandla din ansökan korrekt. Vanligtvis tar det tid att få betygen översatta av UHR (Universitets- och Högskolerådet), så var ute i god tid. Läs mer på UHRs hemsida om hur du går tillväga för att få dina betyg bedömda/översatta.

Finansiering

Utbildningarna är avgiftsfria och berättigar studielmedelsberättigade hos CSN.

Behörighet

Behörig till en yrkeshögskoleutbildning är den som:
Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning

  • Examen från yrkesprogram eller högskoleförberedande program ger behörighet
  • Innehållet kan variera (t.ex. ma 2a resp 2c, etc.)
  • Därmed är kraven alltså lägre i svenska och matte för att vara behörig till yrkeshögskolan jämfört med högskolan

Svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i föregående punkt

  • Betyg från tidigare avslutade gymnasiestudier
  • Folkhögskolestudier (föreskrift finns, MYHFS 2013:4)
  • Motsvarande gymnasieexamen i andra länder

Bosatt i Norden och där behörig till motsvarande utbildning

  • Överenskommelser i Norden för att underlätta mobilitet mellan länder

Genom utbildning, praktisk erfarenhet eller annan omständighet kan tillgodogöra sig utbildningen (Reell kompetens)

  • Individuell bedömning
  • Kan finnas många sätt att bedöma
  • Avgörs av varje utbildningsanordnare

Har de kunskaper i svenska som behövs för utbildningen (för de med annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska kräver vi betyg i lägst Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1).

Läs mer om behörighet under respektive utbildning

Särskilda Förkunskaper

Läs mer om särskilda förkunskaper under respektive utbildning

Reell kompetens till yrkeshögskolan

Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser en person har oavsett hur hen har tillägnat sig dem. Utbildningsanordnaren bedömer kunskaper och kompetenser utifrån den kompetenskartläggning sökande gjort och lämnat in via blankett.

Läs mer om reell kompetens på respektive utbildning, där hittar du också blanketten.

Urval

Om det finns fler behöriga sökande än platser får urval göras. Hänsyn ska då tas till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen

Urvalsgrunder får vara betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.
Lottning tillåten vid lika urvalsvärde
Särskilt prov ska avse kunskaper och färdigheter nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen
Urvalsgrunderna tidigare utbildning (om annan än gymnasieutbildning) och yrkeserfarenhet får endast användas om det finns särskilda skäl
Läs mer om urvalsprocessen under respektive utbildning.

”20-Procentsregeln”

Högst 20 procent av de studerande får antas till en utbildning trots att de inte uppfyller kraven på behörighet och/eller eventuella krav på särskilda förkunskaper enligt 3 kap 1-3 §§ i förordningen om yrkeshögskolan.

För att antas enligt denna regel ska den sökande bedömas kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Om det är fler sökande än det finns platser så ska dessa personer liksom övriga behöriga sökande genomgå en urvalsprocess. Det handlar alltså inte om att ”gå före” någon annan utan att personen i fråga förklaras behörig i likhet med övriga.