Redovisningsekonom

EKONOMI

Arbeta som Redovisningsekonom

Nästa start hösten 2022

Vill du arbeta med siffror och intresserar dig för redovisning? Läs YH-utbildningen Redovisningsekonom!

All affärsverksamhet behöver redovisas ekonomiskt. Vare sig verksamheten är privat eller offentlig, liten eller omfattande finns en organisation som ordnar detta. Som redovisningsekonom är du den som sitter med, tar fram och presenterar verksamheten i form av siffror.

Ansökan är stängd.

 

EKONOMI

Arbetsuppgifter

Som redovisningsekonom kan du vara väldigt generell och arbeta med många olika områden men du kan även vara väldigt specialiserad med en spetskunskap. Allt beror på hur du utvecklar dig i yrket.

Att arbeta som redovisningsekonom innebär att du själv ansvarar för att kontinuerligt, efter grundutbildning, vidareutbildar dig för att hålla din kunskap uppdaterad. Med andra ord finns det, med denna utbildning i grunden, karriärvägar för den intresserade.

Efter avslutad utbildning kommer du ha kompetens för att jobba med rapporter och analyser. Du kommer kunna genomföra budgetar och årsredovisningar, samt göra bokslut och periodbokslut.

Du kommer även ha kunskaper för att arbeta med:

 • Löner
 • Fakturering
 • Bokföring
 • Redovisningsarbete
 • Beskattning
 • Deklarationsarbete
 • Avstämningar och ekonomiska bedömningar
 • Skatte- och momsredovisning
 • Upprättande av ekonomiska rutiner
 • In- och utbetalningar
 • Reskontra
 • Kravhantering
Sara Edfalk

Sara Edfalk

Kontaktperson

UTBILDNINGEN

Behörighet och urval

Antagningsprocessens 3 steg

1. Behörighet till yrkeshögskolan
2. Urvalsprocessen
3. Slutgiltig bedömning

Antaningsprocessen startar när ansökan registreras. Ansökan sker i ett webbformulär.

1. Behörighet

Behörighet till yrkeshögskolan. Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan här.

Som sökande kan du åberopa reell kompetens och då genomför skolan en kompetensbedömning.
Skriv ut dokumentet ”Reell kompetens Redovisningsekonom” fyll i denna och ladda upp den i antagningssystemet.

Läs mer om reell kompetens här.

2. Urvalsprocess

Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval genomföras bland behöriga sökande.

-Betyg:
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.
Engelska 5.
Matematik 2.
Företagsekonomi 1.
Företagsekonomi 2.

Betygen poängsätts enligt följande skala:
F alt IG = 0, E alt G = 4, D = 5, C alt VG = 6, B = 7, A alt MVG = 8
Maxvärde betyg = 40 poäng

-Särskilt prov:
Svensk språkförståelse, max 10 poäng
Matematiskt tänkande, max 10 poäng
Logiskt tänkande, max 10p
Maxvärde särskilt prov: 30 poäng

Maxvärde urvalsvärde: 70 poäng

3. Slutgiltig bedömning

Antagningsbesked skickas ut under vecka 26, dock senast 1 juli.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar studielån hos CSN.

>> Läs mer här om studiemedel här.

KURSPLAN

Vad du kommer lära dig

Undervisningen sker på heltid och distans under 2 år med 6 st träffar i Umeå. Den studerande har tillgång till Office 365 under hela studietiden.

Baskurs 5 yh-p

Kursinformation
Arbetsmarknad för Redovisningsekonomer
FAR/SRF
Teambuilding och grupputveckling
Entreprenörskap

IT för ekonomer, 15 yh-p

Excel för ekonomer
Olika affärssystem
Tillämpning i praktiskt arbete
Olika standards i arbetet

Affärsengelska, 10 yh-p

Vanliga ekonomiska begrepp
Analyser av engelskspråkigt material
Läsa och förstå branschlitteratur
Undervisning och examination

Grundläggande ekonomistyrning, 25 yh-p

Ekonomistyrningens utgångspunkter, syfte samt funktion
Finansiering
Rörliga och fasta kostnader
Resultatplanering
Produkt- och investeringskalkyler
Upprätta resultat- och likviditetsbudget samt balansräkning
Kalkylering

Handels-, associations- och avtalsrätt, 20 yh-p

Egendom
Skadestånd
Juridiska strukturer
Olika typer av avtal

Arbetsrätt, löner och administration, 30 yh-p

Löner
Beräkning av ersättningar
Skatteredovisning
Kontrolluppgifter
Uträkningar
Fakturering
Reskontra
Medbestämmande
Rekrytering
Uppsägning
Lagstiftning inom diskriminering och jämställdhet
Socialförsäkringssystemets roll

Lärande i Arbete – LIA 1, 55 yh-p

Efter slutförd LIA ska den studerande ha omsatt och tillämpat stora delar av sina teoretiska kunskaper till praktiskt relevant arbete inom ramen för kunskapsområdet. Studenten skall vara väl förberedd för yrkets arbetsuppgifter och på ett självständigt sätt kunna utföra dessa. Studenten skall kunna vidareutveckla och ge förslag på nya uppgifter. Därutöver ska den studerande fått goda möjligheter till att knyta värdefulla kontakter samt bygga ett strategiskt nätverk.

Lärande i Arbete – LIA 2, 70 yh-p

Efter slutförd LIA ska den studerande ha omsatt och tillämpat stora delar av sina teoretiska kunskaper till praktiskt relevant arbete inom ramen för kunskapsområdet. Studenten skall vara väl förberedd för yrkets arbetsuppgifter och på ett självständigt sätt kunna utföra dessa. Studenten skall kunna vidareutveckla och ge förslag på nya uppgifter. Därutöver ska den studerande fått goda möjligheter till att knyta värdefulla kontakter samt bygga ett strategiskt nätverk.

Beskattning och mervärdesskatt, 50 yh-p

Skattelagstiftning
Inkomstbeskattning
Samband mellan redovisning och beskattning
Mervärdesskatt
Deklarationer
Personbeskattning
Företagsbeskattning
Skatteprogram

Konsultativt arbetssätt, 10 yh-p

Den konsultativa rollen
Rådgivande eller servicegivande förhållningssätt
Den konsultativa processens olika faser
Verktyg i den konsultativa processen
Att förstå kundens verkliga behov genom aktivt lyssnande
Att hitta en kundanpassade lösningar och möjligheter

Redovisning och revision – grunder, 45 yh-p

Aktuella affärssystem samt deras funktion
Aktuella programvaror för branschen
Årsredovisning och bokslut
Analyser
Hur genomförs en revision
Praktiskt redovisningsarbete
Kontering
Bokföring
OLF- Kund- och leverantörsreskontra
Betalning
Periodisering
Avstämning

Redovisning och revision – fördjupning, 40 yh-p

Aktuella affärssystem samt deras funktion
Aktuella programvaror för branschen – IT tillämpningar
Årsredovisning och bokslut
Analyser
Hur genomförs en revision samt revisionens betydelse
Praktiskt redovisningsarbete
Konsultativt arbetssätt och kundvård

Examensarbete inkl vetenskaplig metod, 25 yh-p

Kursen ska ge praktiska kunskaper och färdigheter av ett större utredande arbete inom ekonomiområdet. Arbetet skall vara kopplat till praktikföretagets verksamhet. Det skall till innehåll och omfattning vara utformat så att det är till nytta för både studenten och företaget.

– Ge de studerande kunskap om de vetenskapliga teorier som ligger till grund för att genomföra ett analytiskt arbete i form av ett examensarbete

– Ge de studerande handledning, i form av råd, stöd och återkoppling under processen med examensarbetet så att det genomförs det inom ramen för målformulerad inriktning

Kursinnehåll:

 • Klargöra vetenskapliga inriktningar
 • Analysera innehållet där olika teser sammankopplas med tidigare behandlade teorier.
 • Förmedla underlag till kritisk granskning och kunskapshämtningens utgångsläge, förfaringssätt samt resultat
 • Ge lösnings- och utvecklingsförslag på problemformuleringen
En tredjedel av studietiden är arbetsplatsförlagd i form av lärande i arbete (LiA). Denna period tillbringar du på ett företag eller en organisation. LiA har visat sig vara en mycket effektiv väg till arbete där du som student får tillämpa dina teoretiska kunskaper och skapa värdefulla kontaktvägar.
DIPLOM

Examen

Examensbevis

När du fullföljt utbildningen får du en Yrkeshögskoleexamen. Du erhåller ett examensbevis, ett betygsdokument som visar dina betyg i samtliga kurser.