Redovisningsekonomens väg mot ledningsgruppsarbetet

För dig som är redovisningsekonom och vill fördjupa dina kunskaper inom ekonomistyrning och bli en del av ledningsgruppen i processen att fatta ekonomiska beslut som syftar till att skapa högre värde för organisationen.

Arbetar du idag som redovisningsekonom och vill utveckla dig och höja din kompetens för att börja arbeta mer mot ledningsgrupper. Du kommer att få möjligheten att fördjupa dig i controllerns roll, kassaflödesanalys, hållbart företagande, dataanalys, ledningsgruppsarbete och aktivitetsbasserat affärsplan, affärsidé och affärsmodell.

KURSPLAN

Vad du kommer lära dig

Utbildningen sker på distans, 10 dagar under 10 veckor och ger 10 yh-p.

Controllerns roll, 3 dagar

 • Styrmodeller och affärssystemen
 • Controllerrollens nu och i framtiden
 • Byggande av varumärken samt marknadskommunikation.

Fördjupad redovisning – kassaflödesanalys, 1 dag

 • Genomförande och beräkning
 • Nyttjande och fördelar med kassaflödesanalys samt regler och lagar.

Hållbart företagande, 1 dag

 • Terminologi, krav och förutsättningar
 • Praktisk tillämpning.

Dataanalys – Excel och databearbetning för ekonomer, 3 dagar

 • Hantering av formler och funktioner mellan olika kalkylblad och arbetsböcker.
 • Importer av data från andra system att sammanfoga i Excel.
 • Dataanalys och skapande av rapporter som t ex diagram, pivottabeller och villkorsstyrd formatering
 • Skapa kalkylmodeller och mallar.
 • Powerpivot och Power BI som verktyg att sammanställa och analysera.

Ledningsgruppsarbete, 1 dag

Effektivt ledningsgruppsarbete, leda och hantera förändringar, strategier, taktik, styrning och inriktning.

Aktivitetsbaserad affärsplan, affärsidé och affärsmodell, 1 dag

 • Affärsplanens uppbyggnad och funktion som styrdokument.
 • Att leda istället för att reagera.
 • Affärsidéens olika delar och val av affärsmodell

Ansökan stängd!

 

EKONOMI

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifter är att analysera, att följa upp resultat, att bevaka lönsamheten, att se till företagets inre effektivitet samt att medverka i utveckling och skötsel av företaget. Uppgifterna och placeringen i organisationen varierar starkt beroende på organisationens behov och ledningsfilosofi. Oftast rapporterar controllern direkt till enhetens chef; en divisionscontroller rapporterar till divisionschefen etc., men controllern kan också rapportera direkt till ekonomichefen. Controllers finns i många företag, men förekommer också i statlig förvaltning och i kommuner.
 • Budgetering
 • Budgetuppföljning
 • Periodiska rapporter
 • Prognoser
 • Lönsamhetsuppföljningar
 • Analyser
 • Granskning av investeringsärenden
 • Utveckling av rutiner och system.
 • Utredningar
 • Redovisning och bokslut
Sara Edfalk

Sara Edfalk

Kontaktperson

UTBILDNINGEN

Behörighet och urval

Antagningsprocessens 5 steg

1. Behörighet till yrkeshögskolan
2. Särskilda förkunskapskrav
3. Reell kompetens
4. Urvalsprocessen
5. Slutgiltig bedömning

Antaningsprocessen startar när ansökan registreras. Ansökan sker i ett webbformulär.

1. Behörighet

Behörighet till yrkeshögskolan. Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan här.

2. Särskilda förkunskaper

Verksam som redovisningsekonom eller liknande område under minst 1 år.

3. Reell kompetens

Som sökande kan du åberopa reell kompetens och då genomför skolan en kompetensbedömning.

Läs mer om reell kompetens här.

4. Urvalsprocess

Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval genomföras bland behöriga sökande.

-Betyg:
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
Engelska 5
Matematik 2
Företagsekonomi 1
Företagsekonomi 2

Betygen poängsätts enligt följande skala:
F alt IG = 0, E alt G = 4, D = 5, C alt VG = 6, B = 7, A alt MVG = 8
Maxvärde betyg = 40 poäng

-Tidigare utbildning:
Utbildning inom ekonomiområdet.

-Yrkeserfarenhet:
Erfarenhet inom ekonomiområdet.

5. Slutgiltig bedömning

Antagningsbesked skickas ut ca 2 veckor innan kursstart.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar studielån hos CSN.

>> Läs mer här om studiemedel här.

DIPLOM

Examen

Studiebevis

När du fullföljt utbildningen får du Yrkeshögskolepoäng och ett studiebevis.