Norrlands Yrkeshögskola har under ett antal år genomfört Yrkeshögskoleutbildningar där inriktningen har varit Kvalificerad Redovisningsekonom. Utbildningarna är 2-åriga och har resulterat i ett stort antal utexaminerade elever i regionen. Lärare som genomför undervisningen kommer från i första hand redovisningsbyråerna Grant Thornton och EY i Umeå.

Vi ser nu ett behov av vidareutbildning av redan yrkesverksamma ekonomer med inriktning redovisning och med kursplats Umeå. Inför hösten 2017 och våren 2018 erbjuder vi därför, tillsammans med EY och Grant Thornton, följande utbildningsinriktningar.

Företagsutbildningar

Bokslutsredovisning 1, 10-12 april 2018

Genomförs i Umeå 10-12 april 2018.
Kostnad 12 900 kr exkl moms.

Efter kursen skall du kunna delta i avstämnings- och månadsbokslutsarbetet samt på egen hand stämma av vanligt förekommande balans- och resultatposter på kontonivå inklusive dokumentera av dina avstämningar och analyser. Kursen riktar sig till dig som är ekonomi- eller redovisningsassistent med viss erfarenhet av löpande bokföring. Vi kommer under kursen varva teori och praktik genom olika workshops.

Innehåll:

  • Övergripande genomgång av Bokföringslagen och Årsredovisningslagen
  • Övergripande genomgång av BFNs normering kring bokföringsfrågor och hur det påverkar din vardag
  • Hur är BAS-kontoplanen uppbyggd?
  • Hur ser är ett standardekonomisystem uppbyggt?
  • Vi går igenom de vanligast förekommande balansposterna och hur man praktiskt lägger upp avstämningsarbetet kring dessa.
  • Vad är en effektiv avstämningsprocess och hur bör den se ut inför bokslutsarbetet?
  • Vi går igenom avstämningsmetodik och hur du genomför felsökning effektivt samt dokumenterar detta arbete

Bokslutsredovisning 2, 15-17 maj 2018

Genomförs i Umeå 15-17 maj 2018

Kostnad 12 900 kr exkl moms

Efter kursen skall du kunna upprätta och dokumentera ett årsbokslut inför upprättande av årsredovisning. Du har även förståelse för vilka värderingsregler som gäller för de vanligast förekomammande balansposterna. Du lär dig vad en effektiv bokslutsprocess innebär och hur du kan föla den. Kursen riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring och viss erfarenhet av avstämningsarbete. Vi kommer under kursen varva teori och praktik genom olika workshops.

Innehåll:
· Vi går igenom hur bokslutsarbetet planeras och en effektiv process för genomförande
· Teoretisk genomgång av årsredovisningslagen, god redovisningssed för icke-noterade företag, klassificerings- och värderingsfrågor och hur det inverkar på bokslutet
· Övergripande genomgång av regelverken K2 och K3 för aktiebolag
· För de vanligaste bokslutsposterna går vi igenom värderings- och klassificeringsprinciper
· Resultatanalys och rimlighetsbedömning
· Grundläggande intäktsredovisning
· Vad är bokslutsdispositioner och hur beräknas dessa

Ekonomi- och verksamhetsstyrning, 19-20 juni 2018

Genomförs i Umeå 19-20 juni 2018.

Kostnad 10 900 kr exkl moms

Efter kursen skall du förstå ekonomistyrningens utgångspunkter, syfte och funktion. Du lär utvärdera kvaliteten på ekonomi- och verksamhetsstyrningen samt ökar din förmåga att föreslå förbättringar. Vi kommer under kursen varva teori och praktik genom olika workshops.

Innehåll:
· Vad är ekonomistyrning?
· Kopplingen mellan affärsplan, strategi och budget
· Hur bygger man en prognos
· Upprättande av resultat- och likviditetsbudget
· Vad är kassaflöde och hur styr jag mitt kassaflöde?
· Vad är rörelsekapital?
· Likviditetsplanering
· Vilka ekonomiska nyckeltal finns och vilka ska jag välja i min verksamhet

Anmälan