Kvalificerad Inköpare – fördjupning logistik, 400 yh-p

Ett framtidsyrke!

Företag och organisationer ställer idag allt högre krav på kompetenta inköpare, bland annat utifrån de förändrade krav som globalisering medför. I och med att företag och organisationer blir mer och mer medvetna om den viktiga roll en inköpare har för verksamheten, både ekonomiskt och kvalitetsmässigt, blir inköpsfunktionen allt mer central. Länge har inköp och dess funktion varit ett eftersatt utbildningsområde trots att efterfrågan på kvalificerade inköpare stadigt ökar inom såväl privat som offentlig sektor. Arbetsmarknaden för den med en inköpsutbildning ser ljus ut.

Information & Ansökan

Kvalificerad inköpare med fördjupning logistik, 400 yh-p

Ett framtidsyrke

Företag och organisationer ställer idag allt högre krav på kompetenta inköpare, bland annat utifrån de förändrade krav som globalisering medför. I och med att företag och organisationer blir mer och mer medvetna om den viktiga roll en inköpare har för verksamheten, både ekonomiskt och kvalitetsmässigt, blir inköpsfunktionen allt mer central.

Länge har inköp/logistik och dess funktion varit ett eftersatt utbildningsområde trots att efterfrågan på kvalificerade inköpare stadigt ökar inom såväl privat som offentlig sektor. Arbetsmarknaden för den med en inköpsutbildning ser ljus ut.

Som inköpare/logistiker kommer du bl.a. att arbeta med:

  • Inköp av produkter och tjänster
  • Projektledning av inköpsprocesser
  • Initiering och utarbetning av strategier
  • Leverantörskontakter
  • Logistiklösningar
  • Avtalshantering
  • Förhandling
  • Kvalitetssäkring
  • Utveckling

I nära samarbete med närigslivet…

En röd tråd i utbildningen är samarbetet med näringslivet. Under studieperioden kommer vi kontinuerligt att ta in externa lärare och föreläsare med gedigen erfarenhet från branschen.

Kursplan

Introduktionskurs (10p)

Teambuilding och grupputveckling
Officepaketet
Entreprenörskap

Kommunikation (15p)

Mötesteknik
Retorik
Presentationsteknik
Interkulturell kommunikation
Muntlig information

Projektmetodik för medarbetare (10p)

Arbeta i projektform
Projektuppföljning
Projektrapportering

Inköp – fördjupning (20p)

Elektronisk affärskommunikation
Strategiskt inköp
Leverantörsutvärdering
Inköp; roll och funktion
Kvalitetssystem
ISO
Kvalitetsledning avseende miljö

Logistik – fördjupning (20p)

Lagerstyrning via olika modeller
Lean-production med fokus på logistik
Kvalitetsstyrning av produkter och tjänster
Arbete med ständiga förbättringar
Projektarbete inom tillämpad logistik.
Hållbar utveckling
Kvalitet och miljö

Inköpsjuridik (25p)

Allmän juridisk kunskap
Utformning av avtal och genomförande av beställning
Skapa fullmakter
Regelverk

Transporter och miljö (15p)

Transportsystem
Transportekonomi
Miljöledningssystem
Hållbar utveckling

Affärsengelska (20p)

Läsa och analyser av engelskspråkigt material
Läsa och förstå branschlitteratur
Utforma affärskorrespondens på engelska
Utforma avtal på engelska
Marknadsföring
Kommunikation via tal och skrift

Förhandlingsteknik (10p)

Innebörd av förhandling
Processen
Start, genomförande och positivt resultat
Strategisk förhandling med förberedelser

Inköp – grund (20p)

Inköpsteknik (operativt)
Leveransbevakning
Inköpsprocessen
Roller och funktioner

Affärsekonomi (20p)

Lönsamhetskalkyler
Sortimentansalys
Kostnadskontroll
Priskalkylering och break-evenkalkylen
Budget/prognos
Finansiering
Investeringskalkyler

Logistik grund (20p)

Vad är logistik?
Hur ser olika logistiksystem ut?
Hur bör vi utveckla logistiksystemen?
Vilka logistikverktyg är användbara?
– ABC-klassificering
– Logistikkostnader
– Leveransservice
– Aktiv och passiv tid
 – Lagerstyrningsmodeller
– Flödeskartläggning
Vilka är logistiken möjligheter i framtiden?

Organisation och arbetsliv (10p)

Lära känna – arbete under temat personlighet
Ledarskapsteorier och organisation
Organisationsformer
Grupp och grupputveckling
Konflikter och konflikthantering
Situationsanpassat ledarskap

LOU (15p)

LOU; Lagen om offentlig upphandling
Upphandlingsprocessen och dess faser
Val av upphandlingsform
Skapande av specifikation inför en upphandling
Kvalificering av leverantörer
Utvärdering av leverantör och anbud
Regelverk

Internationell handel (20p)

Internationell juridik och avtalsrätt
Internationella affärsförhållanden
Internationell marknadsföring
Affärsutveckling
Internationella handelsorganisationer
Globala köp och logistikverksamheter

LiA 1 och LiA 2 (55 +70) (125p)

Efter slutförd LiA ska den studerande ha omsatt och tillämpat sina teoretiska kunskaper till praktiskt relevant arbete inom ramen för inköp och logistik. Dessutom ska den studerande fått goda möjligheter till att knyta värdefulla kontakter samt bygga ett strategiskt nätverk.

Vetenskaplig metod och examensarbete (25p)

Ge de studerande kunskap om de vetenskapliga teorier som ligger till grund för att genomföra ett analytiskt arbete i form av ett examensarbete. Ge de studerande handledning, i form av råd, stöd och återkoppling under processen med examensarbetet så att det genomförs det inom ramen för målformulerad inriktning. Studentens examensarbete ska vara kopplat till praktikföretagets verksamhet. Det skall till innehåll och omfattning vara utformat så att det är till nytta för både den studerande och den LiA-givande organisationen.

LIA (Lärande i Arbetslivet)

En stor del av studietiden är arbetsplatsförlagd i form av lärande i arbete (LiA). Denna period tillbringar du på ett företags eller en organisations inköpsavdelning. LiA har visat sig vara en mycket effektiv väg till arbete där du som student får tillämpa dina teoretiska kunskaper och skapa värdefulla kontaktvägar.

Examen, diplom m.m.

Examensarbete

Examensarbetet, som pågår under 5 veckor (25p) genomförs under LiA-perioden. Studentens examensarbete ska vara kopplat till praktikföretagets verksamhet. Det skall till innehåll och omfattning vara utformat så att det är till nytta för både studenten och företaget.

Examensbevis

När du fullföljt utbildningen får en du Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen. Du erhåller ett examensbevis, ett betygsdokument som visar dina betyg i samtliga kurser.

Behörighet

Behörighet

Utbildningen kräver behörighet för yrkeshögskolan.

Särskilda förkunskaper i:  Svenska B, betyg minst betyget Godkänd alt. Svenska 2, minst betyget E.

Engelska A, betyg minst betyget Godkänd alt. Engelska 5, minst betyget E
Matematik A, betyg minst betyget Godkänd alt. Matematik 1a, minst betyget E

Ansökan

Ingen start ht 2019

Det är en mycket bred och komplett utbildning med intressanta kurser som ger mig goda förberedelser inför kommande arbetsliv. Fördelen är att lärarna har stor yrkeserfarenhet av de ämnen de undervisar i. Utbildningen passar mig bra för man har en bra variation mellan teori och praktik då man är ute på LIA en tredjedel av studietiden. Jag ser positivt på framtiden då fler och fler företag inser vikten av korrekta upphandlingar och inköp.

Jennifer MolinStuderande Kvalificerad Inköpare – fördjupning logistik.

En stor anledning till att jag valde att söka in till utbildningen är att jag vill utvecklas och lära mig mer om inköp då jag har vart inom försäljning i större delen av mitt arbetsliv. Tips till en blivande student vid utbildningen är att hitta sin egen studieteknik snabbt. Det krävs självdisciplin för att ta sig tid till självstudier. Våga ta för dig på lektionerna och fråga mycket, för denna utbildning ger så mycket till den som engagerar sig! I framtiden vill jag jobba med inköpsplanering, kvalitet, beställningar och/eller upphandlingar. Man lär sig nya saker hela tiden och världen förändras snabbt nu och behov av kvalificerad inköpskompetens ökar inom alla branscher.

Maria AhlholmStudent vid utbildningen Kvalificerad Inköpare - fördjupning logistik

Jag tycker upplägget med en stor del lärarledda seminarier/lektioner är mycket bra, det är hög kvalitet på studieplanen och lärarnas kompetens. Utbildningen har intressanta och aktuella kurser. En positiv och viktigt del av utbildningen är återkommande grupparbeten där man utvecklas och får lära sig jobba i projektform samt göra presentationer. Lia-perioderna ger goda möjligheter att knyta kontakter med en möjlig framtida arbetsgivare.

Fredrik NäslundStudent Kvalificerad Inköpare – Fördjupning Logistik

Att hoppa på utbildningen Kvalificerad Inköpare är ett val som jag inte ångrar. Jag fick den kunskap och erfarenhet som många arbetsgivare värdesätter när de ska anställa, eftersom du varvat skolbänk med praktik. Sedan att utbildningen ledde mig direkt in i arbetslivet gjorde att jag hade självförtroende att klara av de utmaningar och nya möjligheter som finns i yrkesrollen som inköpare.

Sofia HedellFd Student Och Idag Strategisk Inköpare Bae Systems Hägglund