Utvecklare .NET - Norrlands Yrkeshögskola

Norrlands Yrkeshögskola blir Lexicon Yrkeshögskola. Du flyttas nu till nya webbsidan.

Utvecklare .NET

PROGRAMMERING

Arbeta som Utvecklare .NET

För företagen har webbteknik och applikationsutveckling fått en allt större betydelse. Dagens kunder ställer allt större krav när det gäller att erbjuda enkla, säkra och effektiva lösningar.

.NET är en plattform som ständigt växer och får en allt större betydelse.

Ansök idag!

Ta chansen att skaffa dig en ordentlig utbildning med mycket goda chanser att få jobb!

PROGRAMMERING

Arbetsuppgifter

Under utbildningen får du lära dig att skapa säkra och professionella webbsidor och applikationer. Därutöver kommer du att få kunskap i att designa databaser samt utveckla kvalitativ programvara till kund.

Andra viktiga kunskaper som utbildningen tillhandahåller är affärsmannaskap, kommunikation samt projektledning. Dessa kommer du ha stor användning av i din kommande yrkesroll där du kan arbeta som:

  • .NET-utvecklare
  • Webbutvecklare
  • Applikationsprogrammerare
  • Programvaruutvecklare
  • Mjukvaruutvecklare
  • Systemutvecklare
Per Widmark

Per Widmark

Kontaktperson

UTBILDNINGEN

Behörighet och urval

Behörighet till yrkeshögskolan. Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan här.

Krav på särskilda förkunskaper

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Engelska 6, 100p
Matematik 2, 100p
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p
Programmering 1, 100p alternativt kunskaper i
”Grundläggande programmering (C #)”, ”Villkorsstyrda programsatser”, ”Variabler, deklaration och tilldelning”, ”Felsökning” samt ”Introduktion till Objektorientering”.

Möjlighet att via ett test pröva ovanstående kunskaper, i de fall de inte är dokumenterade, finns.
Möjlighet att läsa in kursen ”Programmering 1” via Norrlands Yrkeshögskola finns också.

Reell kompetens

Som sökande kan du åberopa reell kompetens. Då genomför skolan en kompetensbedömning. Kontakta skolan om du är intresserad av detta.

Antagningsprocessen

Urval 1. Behörighet till yrkeshögskolan
Urval 2. Meritering
Urval 3. Slutgiltig bedömning

Urvalsprocessen startar när ansökan registreras. Ansökan sker i ett webbformulär. Enligt ovan är det första urvalskriteriet behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan.

Betyg

Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval genomföras bland behöriga sökande.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar studielån hos CSN.

>> Läs mer här om studiemedel här.

KURSPLAN

Vad du kommer lära dig

.NET Framework, 30 yh-p

Introduktion till .NET framework
Grunderna i .NET framework
Versionshantering
Namnrymder
System
System.Data
System.Collections.Generic
System.XML
Inbyggda behållarklasserna i .NET Framework
ArrayList
Stack
Queue
List
Dictionary

Affärsmannaskap och kommunikation, 15 yh-p

Social samt interkulturell kompetens
Kundbemötande
Förmedling av kunskap
Mötesteknik, retorik och presentationsteknik
Entreprenörskap
Konsultativ försäljning och merförsäljning

Projektmetodik, 15 yh-p

Definition av projekt som arbetsform
Projektförloppet
Projektorganisation och rollfördelning
Projektbeskrivning
Projektrapportering och projektavslut
Utvärdering och eftergranskning

Databaser, Entity Framework samt LINQ, 20 yh-p

Grundläggande kunskap och vanliga användningsområden för databaser
Termer och begrepp gällande databaser
Relationsdatabaser
SQL
noSql databaser
UML
Databasmodellering och normalisering
Genomgång av och förståelse för Entity Framework
Funktioner i Entity Framework
Databashantering med LINQ (Language Integrated Query)

Distribuerade system med ASP.NET Web API, 20 yh-p

Genomgång av arkitekturen för distribuerade system
API:er och gränssnitt mot andra system
Programmera och konfigurera ASP.NET Web API tjänster
Använda, driftsätta, testa samt felsöka ASP.NET Web API tjänster
Förståelse om WCF

Internetsäkerhet, 10 yh-p

Protokoll och certifikat
Authenticering
Brandväggar
Kryptografi
DOS-attack
Injektions-attack
Spoofing-attack
Cross-Site-Scripting(XSS)

Kvalitetssäkring; kravspecifikationer och test, 15 yh-p

Testbara krav
Nyttan med kravspecifikationer
Lämpliga nivåer för kravdokumentation
Skillnaden mellan traditionell kravhantering I RUP-projekt i jämförelse med lättrörliga krav i agila projekt

Analys och design med agila metoder, 20 yh-p

Vad är agil systemutveckling?
Syftet med ett agilt arbetssätt
Agil utvecklingsmetodik, Kanban, Scrum, Extrem programmering (XP)
Tidsestimering, Riskbedömning samt Resursplanering
Värderingar, principer och synsätt
Analys och design med hjälp av agila metoder

C# grund, 25 yh-p

Grunderna i C#
Objektorientering och objektorienterade begrepp
C#-språkets konstruktioner, syntax och semantik
Programmeringsmetodik
Visual Studio
Skapa enklare applikationer i Windows

C# fördjupning, 25 yh-p

Grafiska applikationer i C#, t.ex. rika användargränssnitt med XAML
Objektorienterad programmering med C#
Analys, strukturering och konstruktion av programvara
Webbapplikationer med Clean Architecture

Content Management system, 15 yh-p

Content Management System
Vad kan de innehålla?
Hantering
Innehållspublicering
Publiceringsflöden
Godkännandeflöden och dokumenthantering
Utveckling av anpassade applikationer
Sökning
Utvärdering

Designmönster och ASP.NET MVC, 20 yh-p

Exempel på designmönster
Syfte och nyttan med designfönster
Genomgång av MVC-arkitekturen
Utveckla MVC applikation med hjälp av MVC ramverket i .NET.
Grunden i webbutveckling
Förståelse för ASP.NET arkitiekturen
Bygga webbapplikationer med ASP.NET MVC

HTML 5, 25 yh-p

Dynamisk webbutveckling med HTML5
CSS3 och JavaScript
Skapande av användargränssnitt med HTML5
Interaktivitet med JavaScript
Avancerad grafik med CSS3
Skapa webbapplikationer som fungerar offline
Skapa webbsidor som fungerar på olika typer av enheter

Lärande i Arbete – LIA 1 och LIA 2, 125 yh-p (55 + 70)

Efter slutförd LIA ska den studerande ha omsatt och tillämpat sina teoretiska kunskaper till praktiskt relevant arbete inom ramen för .NET utveckling. Studenten skall vara förberedd för yrkets arbetsuppgifter och med handledning kunna utföra dessa. Dessutom ska den studerande fått goda möjligheter till att knyta värdefulla kontakter samt bygga ett strategiskt nätverk.

Examensarbete inkl. vetenskaplig metod, 20 yh-p

Målet med kursen är att den studerande självständigt skall genomföra och ta ansvar för ett större utvecklingsprojekt. Därigenom skall den studerande få möjlighet att tillämpa och knyta samman de kunskaper som förvärvats tidigare under utbildningstiden. Den studerande ska ha kunskap om de vetenskapliga teorier som ligger till grund för att genomföra ett analytiskt arbete i form av ett examensarbete.
En stor del av studietiden är arbetsplatsförlagd i form av lärande i arbete (LiA). LiA har visat sig vara en mycket effektiv väg till arbete där du som student får tillämpa dina teoretiska kunskaper och skapa värdefulla kontaktvägar.
DIPLOM

Examen

Examensbevis

När du fullföljt utbildningen får du en Yrkeshögskoleexamen. Du erhåller ett examensbevis, ett betygsdokument som visar dina betyg i samtliga kurser.