Stora Behov Av Bygglovshandläggare / Byggnadsinspektörer

Idag och under de kommande åren kommer det att vara en betydande efterfrågan av  bygglovhandläggare/byggnadsinspektör på arbetsmarknaden. Bortsett från pensionsavgångar innebär den förändrade Plan- och bygglagen från 2010 att nya krav ställs på kommunerna, både när det gäller snabb handläggning och ökad kontroll över byggprocessen.

Information & Ansökan

Bygglovshandläggare / Byggnadsinspektör

Efter avslutad utbildning skall den studerande ha kunskaper om:

-Plan- och bygglagen
-Fastighetsbildningslagen
-Förordningar och föreskrifter inom området
-Miljöbalken-Strandskydd
-Boverkets regelsamling för byggande
-Kommunal och statlig förvaltning
-Hållbart byggande och energihushållning
– Bebyggelseutformning och gestaltning
-Hantering och rutiner för handläggning av bygglovsärendn

Distansutbildning

Utbildningen är upplagd som distansstudier under ett år och kommer att ha sin bas i Örnsköldsvik där studerandegruppen ses vid 10 st tillfällen under studietiden.

I nära samarbete med näringslivet..

En röd tråd i utbildningen är det nära samarbetet med företrädare från näringslivet. Förutom den aktuella LIA:n så kommer externa lärare med bransch- och näringslivserfarenhet att undervisa eller gästföreläsa vid de olika momenten. Samarbetet ger också utbildningen aktuella frågeställningar och lösningar från den kommande arbetsmarknaden.

Kursplan

Bemötande och kommunikation, 10 yh-p

Kommunikation
Grundläggande teorier
Muntlig och skriftlig kommunikation
Presentationsteknik
Konflikthantering

Hållbarhet och miljölagstiftning, 20 yh-p

Miljölagstiftning
Hållbart byggande
Energihushållning

Bygglovsprocessen, 30 yh-p

Kunskaper om hantering och rutiner för handläggning av bygglovsärenden.

Kommunal och statlig förvaltning, 10 yh-p

Kommunala förvaltningar
Nämnder och styrelser
Arbeta i en politiskt styrd organisation
Statliga förvaltningar som är relevanta för yrket Sekretess

Lärande i arbete, 50 yh-p

Utveckla och förankra teoretiska och praktiska kunskaper i det vardagliga arbetet inom ramen för  bygglovshandläggare/byggnadsinspektör som förmedlas via utbildningen

Plan- och bygglagen och övrig bygglagstiftning, 50 yh-p

– Fastighetsrättsliga frågor
– Boverkets regelsamling för byggande, tex brandskydd samt tillgänglighet
– Arbetsmiljölagen

Samhällsplanering, arkitektur och gestaltning, 30 yh-p

Introduktion i samhällsplanering
Översiktsplaner och detaljplaner
Arkitektur i stads- och samhällsbyggande Bebyggelseutformning/gestaltning

LIA (Lärande i Arbetslivet)

En fjärdedel del av studietiden är arbetsplatsförlagd i form av lärande i arbete (LIA). Praktiken kommer till större delen erbjudas på kommuner. LIA har visat sig vara en mycket effektiv väg till arbete där du som student får tillämpa dina teoretiska kunskaper och skapa värdefulla kontaktvägar.

Examen, diplom m.m.

När du fullföljt utbildningen får du en Yrkeshögskoleexamen. Du erhåller ett examensbevis, ett  betygsdokument som visar dina betyg i samtliga kurser.

Behörighet

Grundläggande behörighet för Yh-utbildning har den som har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng, eller har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven ovan. Behörighet kan också bestå av svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av att någon annan omständighet ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Krav På Särskilda Förkunskaper

Svenska B/2 minst betyget Godkänd/E eller Svenska som andraspråk B/2, minst betyget Godkänd/E Engelska A/5, minst betyget Godkänd/E Matematik A/1a, minst betyget Godkänd/E samt Kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet eller motsvarande dokumenterade kunskaper, förvärvade genom yrkeserfarenhet inom området – Bygg och anläggning 1 och 2 eller Kurser från Teknikprogrammet eller motsvarande dokumenterade kunskaper, förvärvade genom yrkeserfarenhet inom området. – Teknik 1

Reell kompetens

Som sökande kan du åberopa reell kompetens. Då genomför skolan en kompetensbedömning. Kontakta skolan om du är intresserad av detta.

Antagningsprocessen

Urval 1. Behörighet till yrkeshögskolan
Urval 2. Meritering
Urval 3. Slutgiltig bedömning

Urvalsprocessen startar när ansökan registreras. Ansökan sker i ett webbformulär. Enligt ovan är det första urvalskriteriet behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan.

Betyg

Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval genomföras bland behöriga sökande.

Poäng som kan erhållas är:
20 p för betyg A (samt MVH eller 5)

17,5 p för betyg B

15 p för betyg C (samt VG eller 4)

12,5 poäng för betyg D

10 p för betyg E (samt G eller 3)

Tidigare Utbildning

Norrlands Yrkeshögskola ger meritpoäng för tidigare eftergymnasiala studier vid YH eller universitet/högskola.
Poäng som kan erhållas är:
-25 poäng för mellan ett och två års heltidsstudier
-50 poäng för mer än två års heltidsstudier
Relaterade kurser på grundnivå upp till två terminer ger 1 poäng.

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet inom relevant område för utbildningen är meriterande i urvalet. Som relevant område beräknas yrkeserfarenhet från byggsektorn alternativt inom offentlig förvaltning. Max 24 månader tillgodoräknas med 5 poäng per månad, max 120 poäng.

Utifrån sammanräkning av poängen görs en rangordningslista som är underlag för
ledningsgruppen för antagningen

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar studielån hos CSN.
>> Läs mer här om studiemedel här.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 21 maj 2107

Ansök genom att klicka på länken. Ansökan öppnar 10 feb 2017.

Jag tycker att utbildningen ger mig en bra grund för att fortsätta att utvecklas i rollen som handläggare / inspektör. Att varva den praktiska delen (LIA) tillsammans med den teoretiska delen är något som jag tycker fungerar väldigt bra. Yrket är väldigt mångsidigt och varierat med mycket kontakt med såväl kollegor inom andra förvaltningar som med medborgarna. Du får en central roll i kommunen!

Adam Bergqvistfd student samt verksam bygglovshandläggare

Som bygglovshandläggare / byggnadsinspektör kommer du att granska ritningar, ha tillsyn på byggarbetsplatser och ge råd och upplysningar om byggande. Efter 1-års studier har du mycket stora chanser att få ett arbete som är både stimulerande och utvecklande. Du kommer att få arbeta självständigt, ibland i team och träffa många människor i ditt yrke.

Jeanette BoströmHuvudlärare vid utbildningen Bygglovshandläggare / byggnadsinspektör

Jag tycker att utbildningen ger mig en bra grund för att fortsätta att utvecklas i rollen som handläggare / inspektör. Att varva den praktiska delen (LIA) tillsammans med den teoretiska delen är något som jag tycker fungerar väldigt bra. Yrket är väldigt mångsidigt och varierat med mycket kontakt med såväl kollegor inom andra förvaltningar som med medborgarna. Du får en central roll i kommunen!

Adam Bergqvistfd student samt verksam bygglovshandläggare

Som bygglovshandläggare / byggnadsinspektör kommer du att granska ritningar, ha tillsyn på byggarbetsplatser och ge råd och upplysningar om byggande. Efter 1-års studier har du mycket stora chanser att få ett arbete som är både stimulerande och utvecklande. Du kommer att få arbeta självständigt, ibland i team och träffa många människor i ditt yrke.

Jeanette BoströmHuvudlärare vid utbildningen Bygglovshandläggare / byggnadsinspektör