Hem - Norrlands Yrkeshögskola

Norrlands Yrkeshögskola blir Lexicon Yrkeshögskola. Du flyttas nu till nya webbsidan.

Yrkesutbildningar för dig!

Kom ut i arbetslivet via våra yrkesutbildningar anpassade efter vad arbetslivet efterfrågar.

Våra utbildningar genomförs i nära samarbete med arbetslivet och en stor del av studietiden är ute påarbetsplatser. Lärande i arbete (LIA) är ett mycket effektivt sätt att lära sig och att få ett arbete.

Som studerande hos oss får du tillgång till Office 365 under hela studietiden.

working labtree inside infront of stairsfeet massage

UTBUD

Våra Yh-utbildningar

Medicinsk fotterapeut

300 YHP, Distans

Medicinsk fotvård är att besitta kunskap om fotens anatomi, fysiologi och biomekanik. Med den vetskapen ägnar sig fotterapeuten åt att förhindra och behandla fötter via avlastningar, sulor eller inlägg. Alla behöver sköta sina fötter!

Start hösten 2023

working lab

Miljö- och drifttekniker, vatten och avlopp

210 YHP, distans

Efterfrågan efter miljö- och drifttekniker är stor. Infrastrukturen inom de kommunala vatten och avloppssystemen är föråldrad och nya utmaningar gällande klimat och miljö innebär att stora investeringar kommer att behöva göras. Ett hinder mot att genomföra insatserna är att hittills har yrkeskompetensen inte funnits eftersom det inte funnits någon utbildning.

Start hösten 2023

Bygglovshandläggare/
Byggnadsinspektör

300 YHP, distans

Under de kommande åren kommer det att vara en betydande efterfrågan på bygglovshandläggare på arbetsmarknaden. Nya krav ställs på kommunerna, både när det gäller snabb handläggning och ökad kontroll över byggprocessen.

Start januari 2024

UTBUD

Korta Yh- utbildningar

Fotsår hos personer med diabetes

15 YHP, DISTANS

Fördjupa dina kunskaper och öka din kompetens som medicinsk fotterapeut genom denna utbildning, Fotsår hos personer med diabetes, hjälp denna patientgrupp  till en friskare fothälsa, bättre psykisk hälsa och ökat välmående. 

Start hösten 2023

computer on desk

Start 8 januari 2024

VARFÖR

Norrlands Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens.

Arbetslivsanknytning

En stor del av en Yh-utbildning genomförs i samarbete med de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen. Alla utbildningar innehåller därför arbetslivsanknutet lärande på olika sätt. Det vanligaste är att utbildningen har LIA-perioder (Lärande i arbete) ute på en eller flera arbetsplatser.

Poängsystem

Längden anges i Yh-poäng, där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 Yh-poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 Yh-poäng ett års heltidsstudier, 400 Yh-poäng två års heltidsstudier osv. Man kan inte per automatik tillgodoräkna sig poäng från en Yh-utbildning om man senare vill läsa på högskolan. Det är upp till varje högskola att besluta om.

Längd

Utbildningarna är från ett halvår långa och uppåt. De flesta är mellan ett och två år långa.

Nivå

Yrkeshögskoleutbildning är på eftergymnasial nivå.

Studiefinansiering

Utbildningarna berättigar till studeistöd via CSN. Det gäller även LIA-perioderna (Lärande i arbete).

Studieavgift

Yh-utbildningar är avgiftsfria, det vill säga skolan tar inte ut någon undervisningsavgift. Däremot får den studerande själv bekosta litteratur och annat studiematerial samt resor och boende till platsträffar.

Lärande i arbete

Vad är LIA?

Z

LIA - Lärande i arbete

LIA (Lärande i arbete) har visat sig vara en mycket effektiv väg till arbete där du som student får möjligheten att tillämpa dina teoretiska kunskaper och skapa värdefulla kontaktvägar. LIA-perioden ger LIA-företaget ett utmärkt tillfällen att få ta del av din kompetens samt rekrytera in en ny medarbetare.

Z

Omfattning av LIA

Norrlands yrkeshögskolas utbildningar består av två LIA-perioder, LIA 1 och LIA 2. Till LIA 2 kopplas ett examensarbete som skrivs på LIA-platsen. Du väljer själv om du önskar genomföra din LIA vid ett och samma företag eller om du önskar dela din praktik vid två skilda LIA-företag.

Z

Hur hittar jag min LIA plats?

Norrlands yrkeshögskola inleder tidigt, tillsammans med dig som student, processen att identifiera en LIA-plats. Att du som studerande ansvarar för och är delaktig i denna process vet vi borgar för bra platser. Tidigt i utbildningen uppmanas du att reflektera över, för dig, intressanta företag och branscher.

En handlingsplan skapas där du tydliggör din process fram tills dess att målet är uppnått och din LIA-plats är klar. Vi arbetar sedan med löpande avstämningar av handlingsplanen och ger riktat stöd. Detta arbetssätt har visat sig vara mycket effektivt till att inte bara i god tid identifiera LIA-plats utan också erhålla en kvalitativ sådan avseende såväl relevant innehåll som handledning.
Utöver ditt arbete med att identifiera LIA-plats för Norrlands Yrkeshögskola en dialog med företag och organisationer för att informera om utbildningen samt belysa möjligheten för företaget/organisationen att ta in emot person på LIA.

Vid behov följer Norrlands Yrkeshögskola med enskilda studenter ut på potentiella praktikföretag för att diskutera och tydliggöra praktikperioden samt dess innehåll.

Z

När jag har skaffat min LIA plats

När LIA-plats identifierats skapar du som studerande tillsammans med LIA-handledare och en representant från kursledningen, ett dokument som tydliggör dina mål under LIA perioden.
Här framgår arbetsuppgifter, ansvarsområden, delavstämningar i form av vad som ska vara uppnått vid en viss tidpunkt. Här tydliggörs även handledarens ansvarsområden och åtaganden. Denna projektbeskrivning skapas i samarbete med LIA-handledaren och ligger sedan också som ett betygsunderlag där respektive delmål är mätbart.
Väl ute på plats arbetar samtliga utifrån sin arbetsbeskrivning med att tillämpa sina teoretiska kunskaper vid företaget/organisationen.

Om Yrkeshögskolan

Så fungerar det

I filmen får du lite grundläggande information kring hur yrkeshögskolan fungerar och den stora nytta som alla yrkeshögskolor gör.

Vi har utbildningarna som arbetsmarknaden efterfrågar!

TESTIMONIALS

Vad våra studenter säger

Utbildningen har många kunniga och trevliga lärare som gör att jag kommer att ha en bra grund att stå på när jag efter utbildningen startar eget. Utbildningen innehåller många praktiska inslag, både i metodsalen samt när vi är ute på praktik, LIA. I metodsalen tar vi också emot kunder för behandling. Ju mer man lär sig desto mer vill man lära sig, det är en kroppsdel som är väldigt underskattad fast den är så viktig!

Nicklas Hagelin

Fd student

Med fokus på en ny branschinriktning i livet valde jag en väg som i sin tur öppnade flertalet dörrar och skapade en bred valmöjlighet av framtida jobb. Att kombinera en teoretisk utbildning med flertalet veckor av Lärande i arbetet ute på företag är ett koncept som skapar chanser utöver de vanliga. Tar man tillvara på denna utarbetade studieform är möjligheterna oändliga.

Alexander Åberg

Fd student

Det är en mycket bred och komplett utbildning med intressanta kurser som ger mig goda förberedelser inför kommande arbetsliv. Fördelen är att lärarna har stor yrkeserfarenhet av de ämnen de undervisar i. Utbildningen passar mig bra för man har en bra variation mellan teori och praktik då man är ute på LIA en tredjedel av studietiden. Jag ser positivt på framtiden då fler och fler företag inser vikten av korrekta upphandlingar och inköp.

Jennifer Molin

Fd student

ARBETSPLATSER

LIA på arbetsplats

Ta chansen att hitta nya kompetenta medarbetare till er arbetsplats genom att ta emot studerande från någon av våra utbildningar.

LIA - Lärande i arbete

En stor del av en YH-utbildning består av LIA.
Det innebär att de studerande omsätter sina kunskaper ute på arbetsplatser i företag, myndigheter och organisationer.
Det ger de studerande möjlighet att lära känna verksamheterna och där omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken. Att ta emot studerande innebär att företaget får in nya ögon i organisationen och en möjlighet att lära känna sin potentiella kollega innan en eventuell anställning.

Försäkring

Studenterna har ett personskadeskydd hos Kammarkollegiet, Denna motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Försäkringen gäller i Sverige och omfattar olycksfall som studeranden orsakar under skoltiden och utbildningsmomentet lärande i arbete (LIA) samt under färd till och från skolan/arbetsplatsen. Ersättning lämnas för person- och sakskada som tillfogats arbetsgivaren eller företagaren.

LIA perioder

Kursen LIA är indelad i en eller flera perioder beroende på vilken utbildning de går.

Examensarbetet kan genomföras på LIA-platsen.

Våra studerande kan hjälpa dig

Då våra studerande utbildar sig blir de en resurs på din arbetsplats som du har hjälp av och du finns till som hjälp och stöd för de studerande under deras LIA.

Hur tar jag emot en studerande?

Hör gärna av dig till oss med frågor kring möjligheten att ta emot en studerande på LIA.

Kontakta oss så förklarar vi hur det fungerar.

FAQ

Frågor och svar

Vad är Yrkeshögskoleutbildning?
Yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens.
Vad är LIA?

En stor del av en Yh-utbildning genomförs i samarbete med de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen. Alla utbildningar innehåller därför arbetslivsanknutet lärande på olika sätt. Det vanligaste är att utbildningen har LIA-perioder (Lärande i arbete) ute på en eller flera arbetsplatser. Utmärkande för LIA är att den studerande under handledning ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap samt öva och utveckla sin förmåga att tillämpa de kunskaper han eller hon fått under utbildningen i en verklig situation. Det innebär att de studerande får känna på sin kommande yrkesroll under utbildningens gång och varva teori och praktik. Arbetsgivaren får även möjlighet att lära känna en möjlig framtida medarbetare.

Representanter från arbetslivet fyller en viktig funk­tion i planeringen av en utbildning och ska ställa krav på innehållet. Arbetslivet medverkar även i utbildningen och är med och påverkar under resans gång. Det gör de bland annat genom att vara föreläsare, delta i skarpa projekt, ta emot studiebesök samt genom att erbjuda LIA-platser.

Vad är YHP?
Längden i en utbildning anges i Yh-poäng (Yrkeshögskolepoäng), där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 Yh-poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 Yh-poäng ett års heltidsstudier, 400 Yh-poäng två års heltidsstudier osv. Man kan inte per automatik tillgodoräkna sig poäng från en Yh-utbildning om man senare vill läsa på högskolan. Det är upp till varje högskola att besluta om.
Studieavgifter och finansiering?
Yh-utbildningar är avgiftsfria, skolan tar inte ut någon undervisningsavgift. Däremot får studenten själv bekosta litteratur och annat studiematerial, precis som en högskoleutbildning. Utbildningarna berättigar till studiestöd via CSN. Det gäller även under LiA-perioderna (Lärande i arbete).

Sök en utbildning idag!

Ta chansen att skaffa dig en utbildning som arbetsmarknaden och företagen efterfrågar. Dina möjligheter till att få jobb direkt efter färdig utbildningen är väldigt lovande och du skaffar dig ovärderliga kontakter under utbildningstiden.
Sök utbildningKontakta oss