Bygglovshandläggare

BYGGLOV

Arbeta som Bygglovshandläggare

Start ht 2021 & 2022

Idag och under de kommande åren kommer det att vara en betydande efterfrågan av bygglovhandläggare på arbetsmarknaden. Bortsett från pensionsavgångar innebär den förändrade Plan- och bygglagen från 2010 att nya krav ställs på kommunerna, både när det gäller snabb handläggning och ökad kontroll över byggprocessen.

Ansökan är stängd.

Öppnas återigen 2021.

BYGGLOV

Arbetsuppgifter

Bygglovshandläggare kallas även för Byggnadsinspektör.

Arbetsuppgifterna är bland annat handläggning av bygglov och tillsynsärenden enligt Plan- och bygglagen.
Bygglovshandläggare / Byggnadsinspektör håller ofta självständigt möten, där de som berörs av ett bygge träffas.

Bygglovshandläggare får besluta om kontrollplaner, sköter uppföljning, utövar tillsyn och utfärdar slutbevis samt att personen också ger information och rådgivning till allmänheten.

Jeanette Boström

Jeanette Boström

Kontaktperson och huvudlärare

Som bygglovshandläggare / byggnadsinspektör kommer du att granska ritningar, ha tillsyn på byggarbetsplatser och ge råd och upplysningar om byggande. Efter 1-års studier har du mycket stora chanser att få ett arbete som är både stimulerande och utvecklande. Du kommer att få arbeta självständigt, ibland i team och träffa många människor i ditt yrke.
UTBILDNINGEN

Behörighet och urval

Behörighet till yrkeshögskolan. Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan här.

Krav på särskilda förkunskaper

Svenska B/2 minst betyget Godkänd/E eller Svenska som andraspråk B/2, minst betyget Godkänd/E
Teknik 1 ELLER Bygg och anläggning 1 och 2
Motsvarande dokumenterade kunskaper, förvärvade genom yrkeserfarenhet inom området

Reell kompetens

Som sökande kan du åberopa reell kompetens. Då genomför skolan en kompetensbedömning.

Skriv ut dokumentet ”Reell kompetens Bygglovshandläggare” fyll i denna och ladda upp den i antagningssystemet.

Antagningsprocessen

Urval 1. Behörighet till yrkeshögskolan
Urval 2. Meritering
Urval 3. Slutgiltig bedömning

Urvalsprocessen startar när ansökan registreras. Ansökan sker i ett webbformulär. Enligt ovan är det första urvalskriteriet behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan.

Utvalsprocessen

Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval genomföras bland behöriga sökande.

Betyg

Särskilt prov
Samtliga behöriga sökanden kallas då för att delta i muntligt och skriftligt prov.

Utifrån sammanräkning av poängen görs en rangordningslista som är underlag för ledningsgruppen för antagningen

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar studielån hos CSN.

>> Läs mer här om studiemedel här.

KURSPLAN

Vad du kommer lära dig

Utbildningen är upplagd som distansstudier under 1,5 år och kommer att ha sin bas i Örnsköldsvik där studerandegruppen ses vid 10 st tillfällen under studietiden.

Byggteknik, 30 yh-p

Kursens syfte och mål är att ge kunskap om byggteknik, stommar och vilka laster som påverkar grunder, väggar, bjälkslag och tak. Vidare ska de studerande besitta kännedom om byggandets process och byggnadskonstruktion, ritningsläsning och tolkning av byggtekniska ritningar. Vidare skall den studeranden ha goda kunskaper i vanligt förekommande byggnadsskador och orsaker till dessa, vanliga byggmaterials egenskaper och funktion samt besitta en förmåga att kunna redogöra för tekniska egenskaper och prestanda.

Bemötande och kommunikation, 20 yh-p

Kursens mål och syfte är att den studeranden kall ha kunskap om och förmåga att redogöra för grundläggande kommunikationsteorier, skriva fram samt förbereda och genomföra bygglovsärenden samt samråd. Därtill kunna kommunicera bygglovsärenden skriftligt och muntligt på svenska och engelska. Ha kunskap om konflikthantering samt identifiera lämpliga tillvägagångssätt i olika scenarier och konflikter som kan uppstå i rollen som bygglovshandläggare.

Kommunal och statlig förvaltning, 10 yh-p

Kursens mål och syfte är att den studerande skall kunna redogöra för den offentliga sektorns uppdrag kopplat till samhällsbyggnad samt känna till principerna för arbete i en politisk styrd organisation. Kursen skall ge den studerande kunskap i nämndernas arbete, rollen som tjänsteman i en politiskt styrd organisation samt förståelse för att beskriva och resonera kring personuppgiftslagen och sekretesslagen.

Plan- och bygglagen och bygglagstiftning, 50 yh-p

Kursens mål och syfte är att den studerande skall ha kunskap om och använda sig av Plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR), Fastighetsbildningslagen, Miljöbalken, Strandskydd samt annan relevant bygglagstiftning. Därtill kunna läsa och förstå detaljplaner, översiktsplaner, områdesbestämmelser samt kommunöversikt och redogöra för deras inbördes relation och hur processer att ta fram och förändra dessa.

Samhällsplanering, arkitektur, gestaltning, 30 yh-p

Kursen syfte och mål är att de studerande skall känna till, besitta förmågan att redogöra för och problematisera kring principerna för samhällsplanering och gestaltning samt kunna redogöra för arkitekturens roll och historia i stads- och samhällsbyggnad. Vidare skall den studerande ha god förståelse för den lokala kulturmiljöns betydelse samt ha kunskap om skillnader i förutsättningar för en stor och en lite kommun relaterat till samhällsbyggandet.

Hållbarhet och miljölagstiftning, 20 yh-p

Kursen mål och syfte är att den studerande skall ha förmåga att redogöra för förutsättningar för en hållbar utveckling samt känna till och redogöra för relevant miljölagstiftning samt aktuella och relevanta miljömål skriva de vanligaste miljöklassningarna samt dess styrkor och svagheter. Vidare skall de studerande kunna problematisera kring energiläget i Sverige samt reflektera över nuläge och möjliga framtidsscenarier avseende energihushållning och energieffektivt byggande.

Bygglovsprocessen, 30 yh-p

Syfte och mål med kursen är att den studerande skall kunna beskriva och redogöra för en bygglovsprocess/bygglovsanmälans olika delar och resultat, såväl teoretiskt som praktiskt. Därtill ha förmåga att tillämpa relevant lagstiftning vid bedömningar, tex vid tillsyn. Vidare skall den studerande kunna förklara hur lagstiftning och rutiner påverkar handläggning och resultat av densamma.

Lärande i arbete 1 och 2, 35+55 yh-p

Efter LIA 1 skall den studerande kunna tillämpa sina kunskaper inom handläggning för att lösa uppgifter utifrån en given planering inom arbetsplatsens ordinarie verksamhet. Därtill kunna bemöta arbetskollegor, kunder och samarbetspartners i sin yrkesutövning, dokumentera, utvärdera och presentera sitt arbete mot avsedd mottagare. Kursen skall utveckla och förankra teoretiska och praktiska kunskaper i det vardagliga arbetet inom ramen för bygglovshandläggare.

Efter LIA 2 skall den studerande kunna tillämpa kunskaper för att lösa uppgifter av mer komplex karaktär, utifrån en given planering kunna bemöta arbetskollegor samt eventuella kunder och samarbetspartners med egna mandat till beslut om nästa steg. Vidare kunna dokumentera, utvärdera och presentera arbetet utifrån avsedd mottagares behov och önskemål samt beskriva vilka aktuella utvecklingsmetoder som används vid arbetsplatsen och hur arbete med krav- och kvalitetsarbete fungerar.

Examensarbete, 20 yh-p

Kursens syfte och mål är att den studerande skall tillämpa sig de teorier, kunskaper och färdigheter samt förmedlats under utbildningen, på ett givet problem eller teoretisk natur inom området. Den studerande skall självständigt kunna analysera och diskutera frågeställningar inom bygglovshandläggning, reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras resultat, dokumentera och presentera sitt arbete med krav på struktur, formalia samt språkhantering.
En fjärdedel del av studietiden är arbetsplatsförlagd i form av lärande i arbete (LIA). Praktiken kommer till större delen erbjudas på kommuner. LIA har visat sig vara en mycket effektiv väg till arbete där du som student får tillämpa dina teoretiska kunskaper och skapa värdefulla kontaktvägar.
DIPLOM

Examen

Examensbevis

När du fullföljt utbildningen får du en Yrkeshögskoleexamen. Du erhåller ett examensbevis, ett betygsdokument som visar dina betyg i samtliga kurser.