Medicinsk fotterapeut - Norrlands Yrkeshögskola

Norrlands Yrkeshögskola blir Lexicon Yrkeshögskola. Du flyttas nu till nya webbsidan.

Medicinsk fotterapeut

FOTTERAPEUT

Arbeta som Medicinsk fotterapeut

Nästa start hösten 2024. Ansökan är öppen 20240215-20240515

Är du intresserad av fotvård? Medicinsk fotvård är att besitta kunskap om fotens anatomi, fysiologi och biomekanik. Med den vetskapen ägnar sig fotterapeuten åt att förebygga problem och behandla fötter.

Läs en YH-utbildning till medicinsk fotterapeut!

Arbeta med att främja fothälsan

En fotterapeut arbetar med hela människan. Det kan vara allt från att vårda fötterna till specifika problem, informera om egenvård samt hitta orsak och verkan till problemen som uppstått.

I yrket hjälper man också till med avlastningar, sulor och inlägg som behöver utformas p.g.a. belastningsskador. Alla behöver sköta sina fötter! Vissa grupper är det speciellt viktigt för och dessa är äldre personer, diabetiker, reumatiker, psoriasispatienter, sjuka och handikappade.

Efter utbildningen

Fotterapeutens arbetsmarknad finns inom hälso- och sjukvård, inom kommunal vård och omsorg samt i privata verksamheter.

Fotterapeuter behövs för att möta riskgrupper med diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psoriasis och reumatiska sjukdomar samt äldre och funktionshindrade.

Ansökan är stängd.

Ansökan öppnar 15 februari 2024

FOTTERAPEUT

Arbetsuppgifter

Som medicinsk fotterapeut jobbar du med fotterapi utifrån ett helhetsperspektiv – du kommer ha kunskap om olika behandlings- och undersökningsmetoder och sjukdomslära. Du kommer veta vilka faktorer som påverkar fothälsan. Utbildningen ger dig också kompetenser om hur en klinik bör inredas, skötas och utrustas.

 Du kommer även arbeta med:

  • Avlastning och sulor
  • Mänskligt beteende
  • Kommunikationens betydelse vid utövandet av yrket
  • Utvecklingsarbete/fördjupningsarbete inom medicinsk fotterapi
  • Affärsplanering för eget företagande
  • Ekonomiska flöden som finns i en organisation
  • Nedre extremiteternas anatomi
  • Fysiologi och biomekanik
Sara Edfalk

Sara Edfalk

Kontaktperson

UTBILDNINGEN

Behörighet och urval

Antagningsprocessens 4 steg

1. Behörighet till yrkeshögskolan
2. Särskilda förkunskapskrav
3. Urvalsprocessen
4. Slutgiltig bedömning

Antaningsprocessen startar när ansökan registreras. Ansökan sker i ett webbformulär.

1. Behörighet

Behörighet till yrkeshögskolan. Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan här.

Som sökande kan du åberopa reell kompetens och då genomför skolan en kompetensbedömning.
Skriv ut dokumentet ”Reell kompetens Medicinsk fotterapeut” fyll i denna och ladda upp den i antagningssystemet.

Läs mer om reell kompetens här.

2. Särskilda förkunskaper

 Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:
-Medicin 1 (150 poäng) eller
Anatomi och fysiologi 1 (50 poäng) och Anatomi och fysiologi 2 (50 poäng)
-Vård- och omsorgsarbete 1 (200 poäng) eller
Omvårdnad 1 (100 poäng) och Socialomsorg 1 (100 poäng)
-Vård- och omsorgsarbete 2 (150 poäng) eller 
Omvårdnad 2 (100 poäng)
-Psykologi 1 (50 poäng)

 

3. Urvalsprocess

Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval genomföras bland behöriga sökande.

-Särskilt prov.

4. Slutgiltig bedömning

Antagningsbesked skickas ut under vecka 26, dock senast 1 juli.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar studielån hos CSN.

>> Läs mer här om studiemedel här.

KURSPLAN

Vad du kommer lära dig

Undervisningen sker på heltid och distans under 1,5 år med 12 st träffar i Örnsköldsvik. Den studerande har tillgång till Office 365 under hela studietiden.

Grundläggande fotterapi, 60 yh-p

Kursens mål är att ge introduktion till yrkesområdet, att förmedla kunskaper i nedre extremiteternas anatomi, fysiologi och biomekanik. Den studerande ska kunna bedöma, planera, utföra och utvärdera grundläggande fotterapi samt förstå vilka faktorer som påverkar fothälsan.

Tillämpad fotterapi, 60 yh-p

Kursens mål är att ge grundläggande och fördjupade kunskaper praktiskt och hantverksmässigt.

Via arbete med kunder/patienter ska den studerande omsätta teoretiska kunskaper i praktiskt handlande. Kursen ska ge kunskaper om klinikens inredning, utrustning och skötsel. Undervisningen bedrivs i halvklass i vår utbildningsklinik.

Företagsekonomi, 15 yh-p

Målet är förberedelse till kunskap i affärsplanering för eget företagande samt kunskap om de ekonomiska flöden som finns i en organisation.

Lärande i arbete 1, 20 yh-p

LIA-periodens mål är att ge kunskap om yrkesområdet samt arbetsplatsens och klinikens dagliga arbete. Målet med kursmomentet är att utveckla och förankra teoretiska och praktiska kunskaper i det vardagliga arbetet inom ramen för medicinsk fotterapi som förmedlas inom ramen för utbildningen.

Medicinsk fotterapi, 95 yh-p

Kursens mål är att den studerande självständigt ska bedöma, planera, utföra, utvärdera och dokumentera fotterapi utifrån ett medicinskt perspektiv. Samt ge fördjupade kunskaper i sjukdomslära, undersökningsmetoder, behandlingsmetoder, avlastningar och sulor. Kursens mål är även att den studerande ska bedöma och utföra fotterapi utifrån ett helhetsperspektiv samt genom arbete omsätta teoretiska kunskaper till praktiskt handlande. Via arbete med kunder och patienter ska den studerande omsätta teoretiska kunskaper till praktiskt handlande. Undervisningen bedrivs i halvklass i vår utbildningsklinik.

Bemötande och kommunikation, 5 yh-p

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i mänskligt beteende och dess orsaker sam förståelse för kommunikationens betydelse vid yrkesutövandet av yrket.

Lärande i arbete 2, 30 yh-p

Målet är att utveckla och förankra teoretiska och praktiska kunskaper i medicinsk fotterapi med tonvikt på medicinsk fotsjukvård samt ge kunskap och förståelse för vårdkedjans uppbyggnad. Samverkan mellan olika personalgrupper.

Examensarbete, 15 yh-p

Målet är att ge kunskaper i att genomföra ett utvecklingsarbete/fördjupningsarbete inom medicinsk fotterapi. Detta baserat på vetenskaplig metod.

En del av studietiden är arbetsplatsförlagd i form av lärande i arbete (LIA). Denna period tillbringar du på ett företag eller en organisation. LIA har visat sig vara en mycket effektiv väg till arbete där du som student får tillämpa dina teoretiska kunskaper och skapa värdefulla kontaktvägar.

DIPLOM

Examen

Examensarbete

Examensarbetet kommer att till viss del genomföras under LIA-perioden. Studentens examensarbete ska vara kopplat till utbildningens innehåll men också gärna LIA-företagets verksamhet. Det skall till innehåll och omfattning vara utformat så att det är till nytta för den studerande men också gärna för LIA-företagets verksamhet.

Examensbevis

När du fullföljt utbildningen får en du Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen. Du erhåller ett examensbevis, ett betygsdokument som visar dina betyg i samtliga kurser.